Noticies

Torna

26.679 alumnes de la ciutat reben l'ajut de menjador aquest curs 2018-2019

16/11/2018

Aquest curs 2018-2019 es garanteix ajut de 6 € als alumnes amb necessitats educatives específiques i als de famílies beneficiàries de Renda Garantida o Renda Mínima d’Inserció, a més dels alumnes beneficiaris de la targeta solidària (Fons d’Emergència Social) com el curs passat. S’aprova la convocatòria oberta per a tot l’alumnat de nova admissió o per atendre situacions sobrevingudes, que permetrà sol·licitar aquests ajuts durant tot el curs i no només al principi com fins ara.

• S’implementa el servei de missatgeria per SMS per informar les famílies de la situació de la seva beca. També s’elimina la càrrega burocràtica dels centres educatius després de centralitzar des del Consorci d’Educació de Barcelona tota la gestió administrativa de les sol•licituds

• Arrel del canvi de criteris que va aprovar el Parlament de Catalunya, el Departament d’Ensenyament ha augmentat progressivament l’aportació econòmica, que en aquesta convocatòria és de 13,5 milions d’euros. Gràcies a l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona, que és enguany de 4,5 milions d’euros, es garanteix l’ajut de 6€ a l’alumnat més vulnerable.

El nombre total d’ajuts atorgats per al curs 2018-2019 és de 26.679. D’aquest total, 19.692 ajuts es destinen a alumnes de centres públics (un 74%) i 6.987 a escolars de centres concertats (26%). L’import total de l’adjudicació serà aproximadament de 18 milions d’euros.

La convocatòria dels ajuts de menjador escolar d’aquest curs 2018-2019, garanteix l’ajut extraordinari de 6€ diaris a nous col•lectius d’alumnes que viuen situacions especialment desfavorides. De manera específica, els escolars amb dictamen individual NEE Tipus B (derivats de situacions socioeconòmiques i socioculturals desfavorides) i els membres de famílies beneficiàries de la Renda Garantida o la Renda Mínima d’Inserció. A tots ells s’hi sumen els infants adjudicataris de l’ajut del fons extraordinari d’emergència social de l’Ajuntament de Barcelona, una novetat implantada ja al curs passat.

S’ha incorporat també a la convocatòria el programa “Instituts a Temps Complert” que arriba aquest curs a 744 becats. Aquest projecte aplega 20 instituts de la ciutat que ofereixen als alumnes activitats complementàries més enllà de les hores lectives.

En la línia de simplificar i facilitar la tramitació de les sol·licituds, el Consorci ha adoptat enguany un seguit de mesures, tant a la fase d’emplenament de formularis per part dels sol•licitants com a la d’assignació dels ajuts. En aquest darrer cas, el sistema ha enviat un SMS a cada família del resultat del procés.

Enguany el nombre d’ajuts arriba al 74,7% de les sol·licituds presentades. Si analitzem l’evolució dels ajuts atorgats els darrers cinc cursos s’observa un creixement d’un 55% del total d’ajuts, i suposa una estabilització dels ajuts ordinaris que augmenten només un 3%, mentre que els ajuts extraordinaris creixen un 268%. Els ajuts de 6€ suposen el 46% del total de beques menjador assignades.

 L’augment dels ajuts extraordinaris ha estat possible gràcies al canvi de criteris que va aprovar el Parlament de Catalunya i a les mesures que, a petició de l’Ajuntament, va aprovar el Consell de Direcció del Consorci, facilitant l’accés a l’ajut de 6€ a l’alumnat en situació de vulnerabilitat.

 

Quadre 1    Comparativa per cursos i tipus d’ajuts

Curs

Ajuts atorgats

Ajut ordinari

Ajut extraordinari

2013-2014

17.155

13.482

3.673

2014-2015

19.751

15.296

4.455

2015-2016

22.464

10.073

12.391

2016-2017

23.395

9.808

13.587

2017-2018

27.145

14.271

12.944

2018-2019

26.679

13.908

12.771

 

Els ajuts de menjador escolar, en xifres

Aquest curs es constata que hi ha menys famílies que compleixen els barems establerts a la convocatòria respecte al curs anterior (536 alumnes menys, equivalents a un 2%),i es produeix un increment en el número d’alumnes beneficiaris de l’ESO (un 21% més), gràcies a laincorporació del Programa Instituts a Temps Complet.

 

Quadre 2: Ajuts atorgats per nivell educatiu i per quantia

 

Adjudicacions

curs 2017-2018

Adjudicacions

curs 2018-2019

Per nivell educatiu

Educació especial

460

417

Infantil i primària

23.769

22.472

ESO

2.986

3.790

Total

27.215

26.679

Per preu d’adjudicació                                           

Ajut ordinari (3 €)

14.271

13.908

Ajut extraordinari (6 €)

12.944

12.771

Total

27.215

26.679

 

 Quadre 3. Sol·licituds i adjudicacions per districte. Curs 2018-2019

Districte

Total sol·licituds

Total adjudicades

% ajuts atorgats

Ciutat Vella

2.917

2.356

8,86%

L'Eixample

3.515

2.530

9,48%

Sants-Montjuïc

4.454

3.437

12,91%

Les Corts

1.093

769

2,87%

Sarrià-Sant Gervasi

1.214

819

3,07%

Gràcia

1.915

1.324

4,98%

Horta-Guinardó

4.249

3.133

11,74%

Nou Barris

6.902

5.436

20,36%

Sant Andreu

3.909

2.864

10,68%

Sant Martí

5.426

4.011

15,04%

Total

35.594

26.679

100,00%

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail