Àrea Servei d'Educació i Territori

Dirigir, impulsar i coordinar la planificació i el disseny de l’oferta educativa a la ciutat en l’àmbit dels ensenyaments infantils, obligatoris i el batxillerat, així com el suport als centres en clau territorial, i les actuacions de suport a l’alumnat en matèria d’orientació per garantir el màxim nivell d’èxit educatiu.

Funcions:

 • Elaborar la proposta de planificació, disseny i programació de l’oferta educativa dins l’àmbit territorial de Barcelona,  participar, en coordinació amb l’Àrea d’atenció a la Comunitat Educativa, en el procés de preinscripció i escolarització de l’alumnat.
 • Coordinar la preparació de l’inici del curs escolar i en especial les actuacions relacionades amb l’entrada en funcionament dels nous centres o dels projectes de modificació o ampliació de noves línies.
 • Participar, d’acord amb les polítiques establertes pel departament i en coordinació amb RHiO, en l’elaboració de les propostes de plantilles dels centres docents.
 • Dirigir els equips de coordinació territorial que han de donar suport i impuls a l’autonomia dels centres per a cada territori i fer de referents del Consorci davant dels centres, així com de la resta d’operadors que treballen al territori (districtes, entitats) que poden tenir incidència en l’àmbit educatiu.
 • Detectar, en clau territorial, oportunitats educatives i donar suport a la planificació educativa global de la ciutat.
 • Atendre a la comunitat educativa, especialment a les famílies i els seus representants, promoure la seva participació i representar al Consorci als Consells Escolars Municipals i l’activitat institucional educativa a cada districte.
 • Elaborar, impulsar, fer el seguiment i avaluació del conjunt de plans d’educació dels Districtes o qualsevol altre àmbit territorial i eina de planificació que s’estableixi.
 • Seguiment de l’avaluació del rendiment escolar i de l’organització dels centres, fer-ne el seguiment i proposar l’aplicació de les mesures correctores adients.
 • Coordinar les actuacions derivades de l’execució de les seves funcions amb la resta d’àrees de la direcció d’acció educativa i la inspecció educativa de Barcelona.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Eulàlia Esclapés Turró, PDF

 

Òrgans que en depenen directament:

 

Servei de Planificació i Disseny de l’Oferta d’Estudis Obligatoris

Funcions:

Elaborar la proposta de planificació, disseny i programació de l’oferta educativa dins l’àmbit territorial de Barcelona,  participar, en coordinació amb l’Àrea d’atenció a la Comunitat Educativa, en el procés de preinscripció i escolarització de l’alumnat.

Coordinar les propostes de planificació amb la resta d’unitats de la Direcció d’Acció Educativa, de la Direcció d’Equipaments Educatius, de la unitat d’escolarització de la Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa i els serveis tècnics i d’inspecció del Departament d’Ensenyament.

Col·laborar en la coordinació de la preparació de l’inici del curs escolar i en especial les actuacions relacionades amb l’entrada en funcionament dels nous centres o dels projectes de modificació o ampliació de noves línies.

Exercir la interlocució ordinària, conjuntament amb les coordinacions territorials, amb els districtes i la resta de representants de la comunitat educativa.

Participar en els àmbits de treball col.lectiu vinculats als processos d’escolarització de la ciutat.

Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

 

Unitat de Coordinació Territorial

Funcions:

 • Donar suport i impuls a l’autonomia dels centres per a cada territori i fer de referents del Consorci davant dels centres, així com de la resta d’operadors que treballen al territori (districtes, entitats) que poden tenir incidència en l’àmbit educatiu.
 • Coordinar, a cada territori, els programes de promoció social en els centres educatius fora de l’horari lectiu, i coordinar i ser referents en matèria de serveis complementaris dels centres (menjador, temps de migdia, entre d’altres).
 • Coordinar interna i externament al Consorci les actuacions que puguin tenir incidència als centres educatius per a cada àmbit territorial.
 • Participar, en clau territorial, en la detecció d’oportunitats educatives i donar suport a la planificació educativa global de la ciutat.
 • Impulsar i coordinar les mesures i actuacions vinculades a la gestió de l’ús social dels centres i actuar com a referents.
 • Atendre a la comunitat educativa, especialment a les famílies i els seus representants, promoure la seva participació i representar al Consorci als Consells Escolars Municipals i l’activitat institucional educativa a cada districte.
 • Elaborar, Impulsar, fer el seguiment dels plans d’educació dels Districtes o qualsevol altre àmbit territorial.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.