Àrea d'Innovació, Programes i Formació

Dirigir, impulsar i coordinar els programes i els equips de suport a l'activitat pedagògica dels centres educatius d’estudis infantils i obligatoris; impulsar les línies d’actuació i programes en matèria d’innovació i elaborar i gestionar, conjuntament amb els centres, RHiO i la resta d’àrees els plans de formació del personal educatiu i la coordinació de les Xarxes.

Funcions:

 • Impulsar i liderar els projectes i programes d’innovació metodològica i didàctica dins l’àmbit educatiu a Barcelona i coordinar-los amb altres iniciatives, com les del Departament d’Ensenyament, les del tercer sector o les universitats.
 • Dirigir els Centres de Recursos Pedagògics (CRP).
 • Dirigir els programes d’assessorament i suport als centres docents i al professorat, especialment en relació amb aspectes lingüístics i interculturals (LIC), Camp d’Aprenentatge, i les Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC).
 • Elaborar, en coordinació amb RHiO i la resta de direccions, centres i serveis educatius, els plans programes, metodologies, sistemes i criteris d’avaluació de la formació dels equips educatius per tal de contribuir a la seva capacitació, actualització de coneixements, competències i metodologies i habilitats per a la innovació, promoció i gestió del canvi.
 • Detectar necessitats educatives emergents.
 • Pilotar nous models d’accions educatives d’acord amb els equips docents de manera que es puguin sistematitzar processos de canvi i de millora.
 • Dissenyar, gestionar i avaluar els programes que donin resposta a les necessitats de les escoles, entre d’altres, la transformació educativa, ciutadania i valors democràtics, alfabetització digital i científica, llenguatges artístics, plurilingüisme i treball cooperatiu intercentres que afavoreixi la producció de coneixement i la transferència entre centres.
 • Coordinar les actuacions derivades de l’execució de les seves funcions amb la resta d’àrees de la direcció d’acció educativa i la inspecció educativa de Barcelona.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

 

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Vacant

 

Òrgans que en depenen directament:

 • Servei de Coordinació de Programes
 • Servei de Formació Docent i Transformació Educativa
 • Servei de Coordinació dels Centres de Recursos Pedagògics i Equip LIC

 

Servei de Coordinació de Programes

Funcions

 • Detectar necessitats i oportunitats educatives emergents.
 • Dissenyar programes en funció de les necessitats, els recursos disponibles (fent emergir recursos propis i recursos de l’entorn) i les línies d’actuació prioritàries.
 • Pilotar nous models d’accions educatives d’acord amb els equips docents de manera que es puguin sistematitzar processos de canvi i de millora.
 • Dirigir, coordinar, impulsar i avaluar els programes, entre d’altres, de transformació educativa, ciutadania i valors, alfabetització digital i científica, llenguatges artístics i llengües estrangeres i internacionalització.
 • Coordinar l’equip TAC en coordinació amb l’Àrea DACE.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

 

Servei de Formació Docent i Transformació Educativa

Funcions:

 • Dissenyar, gestionar i avaluar el Pla de formació en coordinació amb l’àrea de RHiO, i col·laborar en el Programa de Desenvolupament Directiu del Consorci.
 • Dirigir, coordinar, impulsar i avaluar els programes de transformació educativa, especialment els programes de xarxes pel canvi, eines pel canvi, magnet/tàndem
 • Coordinar els centres formadors per a les pràctiques de magisteri en coordinació amb les Universitats (MIF) i l’àrea de RHiO.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

 

Servei de Coordinació dels Centres de Recursos Pedagògics i Equip LIC

Funcions:

 • Liderar la transformació del model de Centres de Recursos Pedagògics i el Camp d’Aprenentatge a la ciutat de Barcelona, racionalitzant les seves funcions de cara a les necessitats actuals dels centres d’acord amb els àmbits temàtics que es determinin en cada moment i el nivell d’especialització que s’estableixi.
 • Impulsar les metodologies per a avançar en el procés de transformació pedagògica, especialment, les Xarxes d’intercanvi pedagògic entre centres (Xarxes pel canvi, Xarxa de competències bàsiques, etc.); els projectes en aliança amb institucions (Magnet o Tàndem), la dinamització de projectes compartits a cada territori des del CRP; l’assessorament (mentories del Programa Eines pel canvi, assessorament des del CRP en Pla TAC); la coordinació del programes impulsats pels referents LIC, la formació docent, els seminaris d’especialistes, el préstec de recursos o els programes d’innovació.
 • Dirigir, coordinar, impulsar i avaluar els programes de plurilingüisme i d’acollida de nouvinguts mitjançant els equips LIC, amb l’objectiu d’assessorar i donar suport al professorat i als equips docents en la resposta educativa a l’alumnat de cultures minoritàries, i en la millora de l’atenció a la diversitat cultural i social i la inclusió de tot l’alumnat. Col·laborar amb altres agents socials i educatius de l’entorn municipal o territorial per tal d’oferir una atenció integrada i comunitària, i amb el servei educatiu de zona per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.