Àrea Educació Inclusiva

En el marc d’un sistema educatiu inclusiu, impulsar i coordinar la planificació educativa a la ciutat amb col·laboració amb l’Àrea de Servei Educatiu i Territori, procurant una escolarització equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques i afavorint la qualitat adequada per a tota la població escolar. Coordinar els EAP i Serveis Educatius específics de la ciutat, per establir les línies prioritàries d’actuació en les mesures i suports a l’alumnat, especialment les de caràcter addicional i intensiu. Impulsar i acompanyar les transicions entre etapes, promoure la flexibilitat educativa per afavorir una educació comprensiva i respectuosa amb tot l’alumnat, tot afavorint l’èxit escolar i reduir l’abandonament escolar prematur.

Funcions:

 • Elaborar la proposta de planificació, disseny i programació de l’oferta educativa dins l’àmbit territorial de Barcelona,  participar, en coordinació amb l’Àrea d’Atenció a la Comunitat Educativa, en el procés de preinscripció i escolarització de l’alumnat.
 • Coordinar els EAP i Serveis Educatius específics de la ciutat.
 • Coordinar la xarxa pública dels centres d’Educació Especial.
 • Coordinar l’equip d’atenció educativa domiciliària i aules hospitalàries.
 • Identificar les necessitats, planificació, provisió i gestió de mesures i suports universals, addicionals i intensius per una educació inclusiva.
 • Dirigir i impulsar les actuacions d’atenció i acompanyament en situacions d’emergència i/o vulnerabilitat, especialment l’elaboració i  gestió dels protocols de prevenció i atenció en situacions de maltractament o assetjament, així com dels protocols d’actuació en situació d’emergència en centres educatius.
 • Coordinar i impulsar els programes de protecció de la salut mental.
 • Dirigir, impulsar i coordinar els programes i actuacions d’orientació a l’alumnat per planificar el seu itinerari formatiu per garantir l’èxit escolar.
 • Unificar criteris i coordinar els programes adreçats a la prevenció de l’absentisme i l’abandonament escolar, fer-ne el seguiment i actualització permanent dels indicadors corresponents.
 • Coordinar les actuacions derivades de l’execució de les seves funcions amb la resta d’àrees de la direcció d’acció educativa i la inspecció educativa de Barcelona.
 • Qualsevol altra funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Maria José Cesena Santiago, PDF

 

Òrgans que en depenen directament:

 • Servei de Coordinació EAP i Serveis Educatius Específics
 • Servei de Programes d’Atenció a la Diversitat
 • Servei de Coordinació de Recursos Intensius

  

Servei de Coordinació EAP i Serveis Educatius Específics

Funcions:

 • Coordinar els EAP i els serveis educatius específics, entre d’altres: CRETDIC, CREDAC, CREDV, SEEM, ESAP, i fer de referent tècnic del Consorci davant dels centres, de la resta d’operadors que treballen al territori (districtes, entitats) que poden tenir incidència en l’àmbit educatiu i de les direccions generals corresponents del Departament d’Ensenyament.
 • Col·laborar en la identificació de les necessitats, planificació, provisió i gestió de mesures i suports universals, addicionals i intensius per una educació inclusiva.
 • Coordinar i protocol·litzar l’assessorament i atenció a l’àmbit educatiu (alumnes, famílies i personal educatiu) dels professionals de treball social dels EAPS, dels Tècnics d’Integració Social i dels professionals de l’àmbit dels serveis sòcio-comunitaris, especialment de l’àmbit de Serveis Socials municipals.
 • Coordinar, establir criteris i fer el seguiment i avaluació de les línies prioritàries del pla d’actuació dels integradors socials i dels promotors escolars de la comunitat gitana.
 • Elaborar, coordinar, gestionar, supervisar i avaluar els protocols de prevenció i atenció en situacions de maltractament, assetjament i convivència i cohesió social i coordinar el protocols i/o actuacions operatives amb altres dispositius d’atenció en situacions d’emergència i/o vulnerabilitat: mossos, policies locals, bombers, emergències mèdiques, altres equips municipals.
 • Mantenir la disponibilitat permanent dels dispositius per atendre les situacions que requereixin atenció psicosocial de manera immediata.
 • Qualsevol altra funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

Servei de Programes d’Atenció a la Diversitat

Funcions:

 • Impulsar i liderar els programes de suport a l’alumnat en l’àmbit de l’equitat i l’educació inclusiva, especialment: programes per a la millora de les competències; programes de millora del benestar emocional; programes d’escola i entorn i xarxes escolars per a la prevenció de la segregació, especialment dins l’horari lectiu, entre d’altres: adolescència en risc, diversificació curricular, Escolaritat Compartida, Enginy o Salut Pública.
 • Coordinar, establir criteris i fer el seguiment i avaluació de les actuacions dels promotors de la comunitat gitana.
 • Impulsar les actuacions en coordinació amb la resta de serveis i equips de la direcció d’acció educativa i esdevenir referent tècnic del Consorci davant dels centres i de les direccions generals corresponents del Departament d’Ensenyament.
 • Col·laborar en la identificació de les necessitats, planificació, provisió i gestió de mesures i suports addicionals per una educació inclusiva
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

 

Servei de Coordinació de Recursos Intensius

Funcions:

 • Coordinar els centres d’Educació Especial.
 • Coordinar i supervisar, i en seu cas gestionar, els recursos i serveis de suport intensius a la ciutat, entre d’altres, SIEI, CEEPSIR, atenció domiciliària i aules hospitalàries, serveis de monitoratge, transport escolar per a educació especial i garantir la coordinació entre aquestes i els centres de referència dels alumnes.
 • Impulsar les actuacions en coordinació amb la resta d’àrees de la direcció d’acció educativa i esdevenir referent tècnic del Consorci davant dels centres i de les direccions generals corresponents del Departament d’Ensenyament.
 • Col·laborar en la identificació de les necessitats, planificació, provisió i gestió de mesures i suports addicionals per una educació inclusiva.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.