Direcció d'Acció Educativa

Direcció superior dels àmbits d’educació infantil, obligatòria, post-obligatòria i de règim especial, especialment en matèria d’innovació educativa, educació inclusiva, planificació i oferta educativa, coordinació territorial, formació del equips educatius, serveis educatius, avaluació rendiment escolar i orientació de l’alumnat, en el marc de la política general establerta pel departament d’Ensenyament i els plans d’actuació municipals.

Funcions:

 • Gestionar la xarxa de centres educatius públics de la ciutat d’educació infantil, primària, secundària obligatòria.
 • Fomentar la millora de la qualitat educativa en els centres educatius públics de la ciutat i establir estratègies i programes per a la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat.
 • Crear i dirigir la xarxa territorial que sigui referent dels centres públics en matèria educativa, facilitar la relació amb altres agents que actuïn al mateix territori i garantir la coordinació de les actuacions dels diferents òrgans del Consorci amb incidència als centres públics.
 • Planificar, elaborar la proposta i executar la programació per a cada curs de l'oferta educativa a la ciutat en coordinació amb el Gabinet de Gerència i la resta de direccions del Consorci.
 • Vetllar i controlar el compliment de l’escolaritat obligatòria i el rendiment escolar, impulsar mesures correctores, realitzar seguiment i promoure accions contra l’absentisme escolar.
 • Dirigir superior dels serveis educatius i orientar la seva actuació d’acord amb les línies de treball aprovades pel Consorci.
 • Impulsar, coordinar i supervisar les mesures i suports destinats a tots els alumnes a l’objecte que tots els centres educatius siguin inclusius i coordinar la xarxa de suports a l’educació inclusiva.
 • Impulsar i establir programes per a l’atenció de la diversitat.
 • Supervisar l’educació complementària i extraescolar.
 • Col·laborar en el diagnòstic i elaborar propostes per cobrir les necessitats formatives del personal educatiu.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.
 • Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les actuacions pròpies de les seves competències.

 

Òrgans que en depenen directament: