Acords del Consell de direcció del dia 24 d’octubre de 2016

Pressupost 2017 del Consorci d’Educació

S’ha presentat l’avantprojecte de pressupost del Consorci d’Educació de Barcelona per a l’exercici 2017.

Despesa pública d’educació a Catalunya i Barcelona

Pressupost educació

 Despesa pública d’educació en centres públics i concertats de Barcelona

gràfic centres públics i concertats

 

Despesa pública educació a Barcelona destinació de les despeses

Despesa de personal centres públics 459.638.234 €
Centres concertats (nòmina delegada i despeses de funcionament) 403.400.000 €
Serveis generals a centres (conservació, subministraments, neteja, lloguers, monitors, menjadors, etc.) 80.007.864 €
Ajuts socials 42.482.713 €
Inversió equipaments educatius 28.602.478 €
Gestió Autònoma  Centres Públics 12.280.486 €

 

Proposta pressupost 2017 Consorci Educació

 Proposta pressupost 2017

 

Línies generals per elaborar la proposta inicial de l’oferta educativa del curs 2017-2018

S’han aprovat les línies generals per elaborar la proposta de programació de l’oferta educativa del curs 2017-2018.

A P3

Programar l’oferta educativa d’Educació infantil i primària en el proper curs minimitzant l’ús de grups addicionals al P3 en les escoles públiques:

 • Iniciar nous centres públics d’Educació infantil i primària que permetin que la programació inicial en la preinscripció del curs 2017-2018 sigui superior en els districtes de major necessitat, a l’oferta final de la preinscripció 2016-2017.
 • Redissenyar l’oferta educativa de P3 per avançar cap a un model en què cada zona pugui donar resposta a les necessitats de la seva població, tenint en compte les zones d’escolarització amb dèficit i amb superàvit de places escolars.
 • Revisar la divisió de zones d’escolarització per tal de millorar l’eficiència en el procés de preinscripció.

A 1r d’ESO

Augmentar l’oferta de 1r d’ESO per continuar avançant en la millora de pas entre escoles i instituts públics.

 • Programar un increment de grups d’ESO respecte a l’oferta final del curs anterior.
 • Programar l’obertura de nous instituts pels propers cursos i, si és el cas, prioritzar-ne la construcció definitiva.
 • Revisar les adscripcions d’escoles a instituts.
 • Implementar nous Institut-Escola en entorns que presenten una oportunitat per generar un nou projecte.

Ràtios

La ràtio normativa als cursos de primària, i per extensió al segon cicle d’infantil, és de 25 alumnes per grup i a l’ ESO de 30.

 • P3: Continuar i estendre la mesura iniciada el curs 2016-2017 que situa la ràtio als centres d’alta complexitat a 22 (sempre amb l’acord del centre). I continuïtat a P4 d’aquells grups en centres de màxima complexitat que enguany van acotar la seva ràtio a 22, continuaran el curs 17-18
 • 1r ESO: En els centres d’alta complexitat (i sempre amb el seu acord) es definirà la seva ràtio a 27. A l’hora de fer el càlcul de grups cal comptabilitzar un percentatge de repetidors en base a l’històric i que no pot superar en cap cas el 6%

De manera general, la resta de nivells mantindran les ràtios actuals.

Pla de treball

 • El Consell de direcció 24 octubre ha aprovat les línies estratègiques per elaborar la proposta inicial de l’oferta educativa curs 2017-2018.
 • Anàlisi tècnic per concretar les actuacions a desenvolupar i la seva planificació.
 • Compartir l’anàlisi i les propostes amb: juntes de direccions, districtes municipals, direccions dels centres afectats, comunitats educatives dels centres afectats.
 • Consell de direcció 24 de novembre: aprovarà l’oferta inicial pel curs 2017-2018.

Actualització de les inversions 2016

S’ha aprovat l’actualització de les inversions 2016 del Consorci d’Educació en equipament educatius a Barcelona.

Noves construccions d'Escoles bressol i música (PIM) 1.141.737 €
Ampliacions i Grans reformes Equipaments educatius (PIM) 10.679.305 €
Millores en centres RAM-PIM 11.189.396 €
Escoles Enriquides (PIM) 2.000.000 €
Noves construccions GENCAT 4.414.242 €
Millores en centres RAM GENCAT 1.500.00 €


Per a més informació vegeu document adjunt
, PDF

 

Auditoria exercicis 2014-2015

S’ha aprovat l’informe sobre compliment de normativa i legalitat en els exercicis 2014 i 2015 del Consorci d’Educació de Barcelona realitzat a l’empresa Pleta Auditores Consultores.

L’encàrrec s’ha encarregat en compliment a l’establert al punt 2.3.3. de les Instruccions de 16 de març de 2015 de la Intervenció General en relació amb el règim de comptabilitat i control dels consorcis adscrits a la Generalitat de Catalunya,

Suport a la gestió econòmica dels centres

S’ha informat de les actuacions i informes de suport a la gestió econòmica de centres.

Actuacions

Tenen com a finalitat d’incentivar l’autonomia dels centres i impulsar la cultura de l’avaluació i el rendiment de comptes.

 • Formació a direccions de centres
 • Bústia electrònica de gestió econòmica
 • Suport a la contractació
 • Pla d’informes econòmics per als centres
 • Coordinació amb Dept. Ensenyament accions desenvolupament i implantació de millores en sistemes d’informació

Informes de revisió de gestió econòmica, financera i compliment de legalitat dels centres públics

Objectius

 • Enfortir les capacitats de gestió econòmica dels centres
 • Identificar bones pràctiques per posar en comú a la resta de centres (generar coneixement i normalitzar processos)
 • Identificar punts forts i de millora en els àmbits de: a) contractació pública, pressupost i planificació financera, subvencions i transferències, i operacions patrimonials.

Informes realitzats i propostes de futur

En aquests moments s’estan realitzant 6 informes anuals

Objectius

 • Enfortir les capacitats de gestió econòmica dels centres
 • Identificar bones pràctiques per posar en comú a la resta de centres (generar coneixement i normalitzar processos)
 • Identificar punts forts i de millora en els àmbits de: a) contractació pública, pressupost i planificació financera, subvencions i transferències, i operacions patrimonials

Projecte europeu IMPACT

S’ha informat que el Consorci d’Educació, en representació de la ciutat de Barcelona, s’incorpora a la preparació del projecte IMPACT, que té per objectiu crear una xarxa de ciutats (9) que centren el seu treball en evitar l’abandonament escolar.

El projecte es troba en la seva primera fase de treball i té un pressupost global per a totes les ciutats de 148.000 €.

Ajuts de menjador

S’han presentat les dades provisionals de les peticions dels períodes de juny i setembre de la convocatòria d’ajuts de menjador del curs 2016-2017.

Dades provisionals de les peticions dels períodes de juny i setembre

 

2015-2016

2016-2017

Nre. de peticions al juny

22.599

24.138

Nre. de peticions al setembre

5.440

6.743

Nre. de peticions total

28.039

30.881

Total ajuts concedits

22.464

23.497 *

Import adjudicació

16.505.000 €

17.624.402 €*

Estimació import adjudicació total

 

17.846.371