Torna

Acords del Consell de Direcció del 12 de gener de 2021

Oferta inicial dels ensenyaments obligatoris per al curs 2021-2022

Es presenta l’estat del treball de les línies estratègiques per al disseny de l’oferta inicial dels ensenyaments obligatoris per al curs 2021-2022 que es donaran a conèixer properament.  

Creació d’un nou centre d’ensenyaments postobligatoris

S’aprova la creació d’un nou centre d’ensenyaments postobligatoris a la ciutat per al curs 2021-22 que es donarà a conèixer properament.

Instrucció de gestió econòmica per eliminar efectiu de la gestió econòmica de les escoles

Es presenta una proposta que té per objectiu adaptar els procediments de gestió econòmica dels centres educatius amb l’objectiu de reduir càrregues de gestió de les direccions dels centres i minimitzar els riscos d’errors comptables, eliminant les transaccions dineràries en efectiu en les relacions econòmiques dels centres amb les famílies, proveïdors o entitats, per tal de simplificar la gestió de tresoreria i incrementar la transparència i la seguretat en la gestió econòmica.

La proposta és aprovada inicialment per poder ser treballada i consensuada en el marc de les juntes de direcció per tornar al consell de direcció per a la seva aprovació definitiva.

Pla d'Escolarització i serveis addicionals de l’alumnat NESE A del curs 2020-2021

Es presenta l’informe sobre l’escolarització i serveis addicionals de l’alumnat NESE A corresponent al curs 2020-21 respecte als ensenyaments obligatoris i postobligatoris i els centres públics i concertats i s’exposen les línies de treball acordades.

Més informació: document, PDF

Informe de tancament de la convocatòria d’ajuts de menjador del curs 2019-2020

Es presenta d’informe de les dades corresponents al tancament de la convocatòria 2019-20 d’ajuts de menjador.

Més informació: document, PDF

Inversions del 2020 i actuacions vacances de Nadal

S’informa de les inversions realitzades durant l’exercici 2020, en especial aquelles obres -de nova construcció i grans RAM- que han finalitzat aquest mes de desembre, en concret les escoles Entença, Anglesola, La Maquinista, La Mar Bella, Ignasi Iglesias, i els instituts escola Trinitat Nova i Antaviana. També de les 34 actuacions d’obres RAM realitzades durant les vacances Nadal i el total d’inversió gestionada durant l’exercici.

També s’aprova l’actualització dels criteris de finançament de les obres de nova construcció, de reforma, ampliació i millora (RAM) dels centres docents públics no universitaris.

Més informació: document, PDF

Programa Barcelona capital mundial per a l’alimentació sostenible 2021

Es presenta el programa  Barcelona capital mundial per a l’alimentació sostenible 2021 fent referència al paper rellevant del Consorci i els centres educatius en l’estratègia que s’està treballant i en la que ja s’està participant activament en una sèrie de línies de treball.

Més informació: document, PDF