!més
info

Centres i serveis educatius

Convocatòria del servei de monitors/zeladors que donen suport a alumnes amb necessitats educatives especials associades a l’autonomia i a la regulació de la conducta

  1. En què consisteix aquest servei?

  2. Qui fa la petició d’aquest servei?

  3. Quin és el perfil de l’alumnat que pot rebre aquest servei?

  4. Comunicació al CEB de baixes d’alumnes o d’alumnes que ja no necessiten suport

  5. Documents de suport i consulta

1. En què consisteix aquest servei?

L'objectiu principal del servei de monitors de suport i acompanyament d'alumnes amb necessitats educatives especials associades a l'autonomia i a la regulació de la conducta és afavorir la participació i l'aprenentatge dels alumnes, així com la seva independència personal i l'autoregulació. La disminució del suport i l'acompanyament és un indicador de progrés de l'alumne i d'assoliment de nivells superiors d'autocontrol i autogestió de la pròpia conducta.

Aquest servei es concreta en l’atorgament als centres d’unes hores de suport assumides per personal monitor/a (denominació en els centres públics) o zelador/a (denominació en els centres concertats) que ajuda a la inclusió de l’alumnat.

L'actuació del monitor ha de guiar-se pels acords que estableixi l'equip docent i s'acordin amb la família en relació amb els objectius educatius establerts per a l'alumne. Aquests acords tenen com a referència el Pla individualitzat de l'alumne, amb les orientacions i supervisió del tutor o tutora del grup al qual pertany o del referent educatiu assignat pel centre.

2. Qui fa la petició d'aquest servei?

Poden demanar aquest servei totes les direccions dels centres públics gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona i els centres concertats de la ciutat. Aquestes peticions han de ser validades per l’EAP referent del centre. 

3. Quin és el perfil de l'alumnat que pot rebre aquest servei?

La petició va adreçada a l’alumnat des del segon cicle d’educació infantil (P- 3) fins al 4t curs d’ESO que s’ajustin al perfil de NEE associades a l’autonomia i a la regulació de la conducta, sempre que els recursos propis dels centres no siguin suficients per assolir la seva participació en les activitats d’aprenentatge que es realitzen a les aules.

L’alumnat dels centres públics o concertats reconeguts amb necessitat de Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI) o amb Suport intensiu de CEEPSIR poden demanar aquest recurs de manera excepcional, i sempre i quan el centre i l’EAP justifiqui la petició.

Quan cal sistematitzar quin tipus de necessitats té un alumne i quina intensitat de suport requereix, vinculada al dictamen d’escolarització o a altres situacions, l’EAP ha d’emplenar el Protocol per avaluar les necessitats de suport complementari (Annex 4), basant-se en l’observació directa i en la informació que ha facilitat la família o altres professionals implicats.

El protocol o Annex 4 permet sistematitzar quin tipus de necessitat de suport cal preveure per a l’alumne en cadascun dels àmbits:

  1. Cura i higiene personal
  2. Mobilitat i desplaçaments
  3. Regulació del comportament i la comunicació
  4. Salut i seguretat

4. Comunicació al Consorci d'Educació de baixes d’alumnes o d’alumnes que ja no necessiten suport

Caldrà notificar a suportinclusiva.ceb@gencat.cat els alumnes als que es suspengui el suport (baixa de matrícula, millora de l’alumne/a de manera que ja no necessita el suport, etc). Al tema d’aquest correu electrònic s’ha d’indicar “baixa suport monitoratge” (centres públics) o “baixa suport zeladors” (centres concertats). Al cos del correu s’ha d’incloure la següent informació: IDALU, nom i cognoms de l’alumne, motiu pel qual es sol·licita la baixa, data a partir de la qual ja no rebrà el suport de monitoratge i si l’alumne es canvia a un altre centre de Barcelona, centre al que assistirà (si es coneix).

L’AEOI podrà comprovar periòdicament que els alumnes que reben el suport segueixen matriculats al centres i podrà, d’ofici, retirar hores de suport si es verifica la baixa d’alumnes als quals estava destinat el recurs.

5. Documents de consulta i suport

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail