Informació sobre el procediment de vacunació als professionals de centres educatius

Abans de la vacunació

 • Tots els professionals del centre educatiu es vacunaran. La vacunació s'anirà programant per franges d'edat del personal dels centres educatius, i en cada franja el personal inclòs rebrà un SMS informant de l'inici del procés. La primera franja és la de 45 a 55 anys.
 • S'inclouran en la vacunació tots els professionals dels centres educatius: personal docent, personal d’administració i serveis, personal de suport i personal extern (monitors, menjador, personal de neteja, etc), és a dir els mateixos perfils que van poder participar del cribatge massiu.
 • És indispensable que tot el personal estigui donat d'alta a TraçaCovid, la qual cosa implica, per aquell personal que no pertany a la Generalitat de Catalunya, que prèviament cal haver-lo donat d'alta a l'aplicació GUAC.
 • Els professionals d'altres comunitats autònomes també es vacunen. Com en la resta de casos, han d'estar donats d'alta a TraçaCovid i GUAC, i han de tenir informat el DNI.
 • La vacunació és voluntària. Aquells professionals que no desitgin vacunar-se no hauran de fer-ho. En aquests casos no caldrà fer cap comunicació específica, i serà suficient amb ignorar l'SMS rebut.

Procés de vacunació

 • Cada setmana està previst posar aproximadament 40.000 vacunes a tot el país, les quals es distribuiran proporcionalment a cada territori. Cal tenir present que el pla de vacunació és dinàmic, i la quantitat i el calendari de vacunacions pot variar en funció de l’arribada de vacunes.
 • A Barcelona hi ha 6 punts de vacunació, la ubicació dels quals es pot consultar a Canal Salut. L’horari de vacunacions és de 9 a 12h i de 15 a 19 h. En el futur podrà ampliar-se aquest horari.
 • Els professionals als quals toqui vacunar-se rebran en algun moment, al llarg de les properes setmanes i en funció de la seva franja d'edat, un SMS al telèfon mòbil, i a través d'aquest missatge podran accedir a una pàgina/app a través de la qual podran triar, en funció de la disponibilitat, el dia, hora i lloc per a vacunar-se. Aquest SMS és d'ús exclusivament individual, i no es pot reenviar ni compartir amb altres professionals.
 • El dia de la vacunació cal portar la targeta sanitària individual (CIP), i en cas que no se'n disposi caldrà identificar-se amb el DNI. També caldrà portar emplenada i signada la declaració responsable conforme s'accepta la vacunació.
 • La vacuna que es posarà consta de dues dosis, que cal administrar deixant un marge d'entre 10 i 12 setmanes entre la primera i la segona dosi. Les persones vacunades amb la primera dosi, un cop passades les 10-12 setmanes, rebran un segon SMS per tal de posar-se la segona dosi. El procediment a seguir serà el mateix que en la primera dosi.

Exclusions d'aquesta fase de vacunació

 • Queden exclosos de la vacunació:
  • Les persones amb immunodepressió greu (que inclou el càncer en tractament quimioteràpic), amb malaltia cardiovascular no controlada i malaltia hepàtica, renal, metabòlica / endocrina o neurològica greus, o amb antecedents d’al·lèrgia a algun component de la vacuna;
  • Les persones que han passat la covid-19 en els darrers sis mesos.
 • Els majors de 55 anys es vacunaran amb el col·lectiu de població ordinari que els pertoqui per franja d'edat. D'acord amb les informacions del Departament de Salut, es preveu que aquesta vacunació arribi en breu a la població de la franja de 55 a 65 anys.
 • El personal dels centres que imparteixen formació no reglada (música, dansa, etc.) i tots aquells que no estan obligats a entrar dades a TraçaCovid es vacunarà amb el col.lectiu de població ordinari que els pertoqui per franja d'edat.

Més informació