Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Centres i serveis educatius

Reclamació patrimonial

El professor o professora o altres professionals d'atenció educativa que dirigeixin o vigilin una activitat escolar, extraescolar o complementària, en la qual tingui lloc un accident, han d'atendre la situació produïda amb els mitjans de què disposin, actuant amb diligència i segons la normativa vigent.

És un dret dels ciutadans la possibilitat de presentar, a la ciutat de Barcelona, davant el Consorci d'Educació, una reclamació de responsabilitat patrimonial, per les lesions en els béns o drets de terceres persones amb els requisits legalment previstos. La resolució de la reclamació correspon, a la ciutat de Barcelona, al Consorci d'Educació, segons l'article 6.2 dels seus estatuts.

Gestions per presentar una reclamació patrimonial

Si un particular presenta una reclamació patrimonial cal fer els tràmits següents:

  • Els pares o els tutors legals de l'alumne o el tercer perjudicat, han de presentar un escrit de reclamació a la gerent del Consorci d'Educació. En el cas d'accidents soferts per alumnes, cal adjuntar una còpia del llibre de família o del document judicial que acredita la representació legal del menor. El dret a reclamar prescriu al cap d'un any que s'hagi produït el fet o acte que motivi la indemnització o se'n manifesti l'efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el temps comença a computar des de la cura o la determinació de l'abast de les seqüeles. En la sol·licitud s'han d'especificar les lesions produïdes, la presumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si és possible, i el moment en què la lesió efectivament es va produir, que s'ha d'acompanyar de totes les al·legacions, documents i informacions que s'estimin oportuns.
  • El director o directora del centre ha d'emetre un informe descriptiu en què es tingui en compte la versió dels fets que dona el professor/a o de la persona que tenia encarregada la direcció, la vigilància o la custòdia de l'alumne en el moment de produir-se l'accident, i també cal l'informe de la persona que estava present i tenia la vigilància o custòdia de l'alumne en el moment de l'incident.
  • El termini per resoldre el procediment de responsabilitat patrimonial és de sis mesos, i si en aquest termini no es dicta una resolució expressa es pot entendre desestimada la sol·licitud d'indemnització.

 

Document de reclamació patrimonial

Model de reclamació patrimonial, PDF

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail