Centres i serveis educatius

Peticions de mobiliari per als centres educatius

Aquest espai recull informació sobre les peticions d’equipaments dels centres educatius que depenen del Consorci d’Educació de Barcelona.

Catàleg de mobiliari

Els centres educatius de nova creació i els que tenen creixements i grups addicionals han rebut informació sobre la concreció del procediment de demanda de material on es concreta quins centres, quan i com es pot demanar.

- Procediment general de gestió del mobiliari, PDF 114 KB

- Document de criteris a tenir en compte per a la compra de material extern, PDF 95 KB

- Tarifes del nou catàleg de mobiliari escolar pel curs 2018-2019, PDF 155 KB

A banda dels equipaments del nou catàleg del Consorci d'Educació els centres també poden demanar aquest material:

 

Mobiliari de segon ús

Us informem que existeix equipament per reutilitzar, emmagatzemat i a disposició dels centres que tinguin alguna necessitat especifica per resoldre.

El fitxer annexa mostra la informació dels elements que es poden sol·licitar i que una vegada convinguda cita per donar-hi accés al magatzem situat al districte de Sants-Montjuïc serà responsabilitat del centre el traslladar els mateixos al destí.

Actualitzat el 17/4/2018

Retirada de mobiliari

En cas que els centres vulguin retirar mobiliari que no s’utilitza cal que les sol·licituds de trasllat indiquin totes les dades possibles:

  • Llistat del material per portar a la deixalleria o traslladar.
  • Ubicació (aula, planta, edifici,..).
  • Persona referent al centre que tingui coneixement del material en qüestió.
  • En cas d’existir elements aprofitables, com taules o cadires, en un cert estat d’us, cal que ho comuniqueu per traslladar aquest material a un magatzem i donar la possibilitat de disposar-lo per altre centre.
  • Annexar fotografies per complementar la petició ens facilita avaluar l’acció que es té que portar a terme.

Per adreçar les peticions d’equipaments (Nou o de segon ús) o retirades de material s’han de realitzar mitjançant la corresponent sol·licitud a Serveis Generals, adjuntant els fitxers o informació corresponent per l’equipament, a l’adreça de correu serveisgeneralsDEE.ceb@gencat.cat

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail