Recursos de suport

Aquest recull de documentació i enllaços facilitaran l’accés a una documentació bàsica per orientar-se en relació amb l’alimentació sostenible i saludable i el seu encaix al món educatiu. La proposta de guies metodològiques suggereixen criteris educatius basats en metodologies enfocades cap a l’aprenentatge competencial. Els enllaços a diferents pàgines web de les administracions públiques emmarquen el context de les polítiques relacionades amb l’alimentació.

Documentació bàsica

 • L’alimentació sostenible. Manual per a ciutats. (resum executiu), PDF

  Ajuntament de Barcelona, 2020

 • Alimentació saludable en edat escolar, PDF

  Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

  Barcelona, juny de 2020

 • Passem a l’acció!, PDF

  Guia del Programa Escoles+Sostenibles

  Àrea d’Ecologia Urbana. Direcció d’Estratègia i Cultura de Sostenibilitat

  Ajuntament de Barcelona

  Barcelona, Octubre 2020

 • Alimenta't amb seny, PDF

  Guia d'activitats i recursos per treballar l'alimentació sana, justa i sostenible als centres educatius

  Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans

  Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana

  L'Ortigacoop, S.C.C.L.

  Barcelona, 2021

Documentació que conté criteris pedagògics interessants

 • Guia d'orientacions pedagògiques de la convocatòria Ara, aquí, les escoles, PDF
 • Repensa el que menges, PDF

  Guia per a la sostenibilitat de les pràctiques educatives cap a la garantia del dret a l’alimentació"

  DESOS, Opció Solidària, Sant Boi 2021

 • Guia d’educació per la justícia global, PDF

  Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global. “L’Educació per a la Justícia Global té com a finalitat promoure una consciència crítica sobre les causes que generen desigualtats i conflictes, i contribuir al canvi d’actituds i de pràctiques que facin possible societats corresponsables, respectuoses i compromeses amb l’acció transformadora i la generació d’alternatives (Rubio i Lucchetti, 2016). Es tracta de processos educatius que parteixen del reconeixement de la vulnerabilitat de la vida i de l’afirmació de la relació d’interdependència i ecodependència com un element inherent a la naturalesa humana”. En aquest document es comparteixen 10 elements clau per aprofundir en el sentit i la finalitat de l’Educació per a la Justícia Global.

 • Aprenentatge servei per a una alimentació sana, justa i sostenible, PDF

  Centre Promotor d’Aprenentatge Servei. La guia pretén facilitar l’impuls de projectes comunitaris per a una alimentació sostenible. S’adreça a entitats o centres educatius interessats a treballar aquesta temàtica i/o en l’ApS). També pot interessar a aquells que vulguin transitar cap a la metodologia de l’ApS.

 • Guia Magnet. Els principis metodològics, PDF

  Fundació Jaume Bofill, 2016. L’aliança Magnet pot servir per introduir canvis metodològics que permetin millorar les situacions d’aprenentatge i afavoreixin l’èxit escolar de tot l’alumnat. Amb aquestes orientacions per desenvolupar un projecte s’explicita que no hi ha un model únic i vàlid per a tothom, però sí que hi ha uns principis metodològics inspirats en la tradició de renovació pedagògica del país, es nodreixen de diversos referents pedagògics, es fonamenten en la recerca educativa més recent i s’emmarquen dins el marc normatiu català, que planteja un enfocament competencial dels aprenentatges. La proposta és que cada centre, mitjançant un procés participatiu que inclogui els diferents agents de la comunitat educativa (claustre, famílies, institució partner, formadors...) determini com es concreten i s’articulen a la pràctica aquests principis fonamentals

Enllaços rellevants