La dimensió escolar i educativa

Una alimentació saludable, globalment justa i sostenible és clau per a una educació que doni resposta a les necessitats socials, econòmiques i mediambientals, que «vagi més enllà de l’alfabetisme i l’aritmètica» i posicioni críticament els aprenents davant del sistema alimentari. Des de l’últim terç del segle XX, el món educatiu ha hagut d’adaptar-se als canvis d’aquesta època turbulenta i ressituar-se davant de reptes nous produïts per canvis culturals profunds i noves sensibilitats que no accepten antics criteris i obliguen a repensar prioritats i valors: la diversitat cultural, l’equitat, la inclusió, la sostenibilitat, la igualtat i la identitat sexual. Aquests debats han entrat als centres educatius i n’han anat vertebrant els projectes.

L’alimentació sempre ha estat present en l’educació, però l’escenari de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 és una oportunitat perquè a tots els centres educatius de la ciutat, públics i concertats, de totes les etapes educatives no universitàries, hi entri el debat de com cal educar infants i joves perquè «aprenguin a viure» com a ciutadans responsables i crítics i per capacitar-los per contribuir a un sistema més respectuós amb la sobirania alimentària i el bé comú.

Activitats

El curs 2020-2021 el recordarem com el curs que vam aconseguir obrir les escoles cada dia. No és un curs fàcil. L’objectiu d’aquest curs és, malgrat el context d’incertesa, garantir una vida escolar com més normal millor. No es tracta de fer més coses, es tracta de no deixar de fer allò que realment és important. D’altra banda, bona part dels centres de la ciutat, públics i concertats, de primària i de secundària, han treballat i treballen des de fa anys, a través d’activitats, projectes i programes consolidats (alguns inclosos en la Convocatòria Unificada de Programes), molts aspectes vinculats directament o indirectament amb els objectius de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021. S’ha donat nou valor a la riquesa del coneixement adquirit i de la cultura consolidada, i ara és un moment molt oportú per mostrar aquest tresor amb una mirada nova.

Així mateix, ara disposem d’activitats educatives també consolidades i metodològicament fonamentades que permeten enfocar l’objectiu d’aprenentatge cap als reptes plantejats per Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021.

A més, tenim experiències reeixides que ara tenen l’oportunitat de repensar-se en clau d’alimentació sostenible.

Finalment, de ben segur que trobarem energia i il·lusió per crear alguna proposta nova que ens permeti sensibilitzar l’alumnat i donar suport a l’aprenentatge per una alimentació sostenible.

I no oblidem l’acompanyament al professorat, que es materialitza amb propostes formatives específiques.

Alineació de programes i activitats

Un gran nombre de centres de la ciutat participen en programes i activitats organitzats per Escoles+Sostenibles i/o l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Els objectius d’aquests programes encaixen amb els de la capitalitat, de manera que es poden alinear fàcilment amb Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021. Aquestes organitzacions, doncs, hi han participat, concretament en l’àmbit educatiu, i poden donar suport als centres amb els quals estan col·laborant per animar les seves activitats.

Així mateix, seguint la seqüencia i el calendari previstos (per a aquest curs o per al següent), es pot plantejar a l’alumnat l’oportunitat d’escollir l’alimentació sostenible com a nucli de les activitats dels Jocs Florals Escolars, de l’Audiència Pública a les noies i als nois o del Dia de la Diversitat. Els centres de recursos pedagògics (CRP) i els tècnics que gestionen aquestes activitats ofereixen als centres el suport que puguin necessitar.

Molts altres àmbits municipals, mitjançant els seus programes d’activitats educatives, s’estan alineant amb els objectius de la capitalitat per oferir als centres de la ciutat més recursos pedagògics, com ara el Programa d’Activitats Educatives (PAE) de l’IMEB o els Mercats Municipals.

Focalitzar els aprenentatges cap a l’alimentació sostenible

L’ampli ventall de preguntes i de reptes que planteja el canvi de sistema alimentari en totes les seves fases, des de la producció fins al consum i els residus, permet aprofundir i indagar pràcticament totes les àrees del coneixement i, alhora, interessar els joves que han de fer el treball de recerca o els grups que volen participar en un projecte d’aprenentatge i servei. (Els centres implicats en el Pla de Barris poden oferir al seu alumnat suport per desenvolupar en condicions d’equitat el treball de recerca sobre l’alimentació sostenible.)

Els tècnics del Consorci d’Educació i dels CRP també poden orientar els centres per enfocar els treballs de recerca en els reptes i els projectes ApS de l’alimentació sostenible.

Propostes renovades i noves

La Biblioteca de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, en col·laboració amb el Consorci d’Educació, posa a la disposició de docents, educadors i centres diverses maletes de llibres de literatura infantil pensats per suggerir el treball i la conversa amb els infants d’educació infantil i primària sobre el coneixement, els valors i les actituds relacionats amb l’alimentació sostenible, saludable i globalment justa. Aquestes maletes aniran acompanyades d’un catàleg d’intencionalitat pedagògica i estaran disponibles des de la primavera del 2021 fins a finals del curs 2021-2022.

Encara que no ho podem concretar perquè estem en fase de construcció, esperem poder oferir, en col·laboració amb els serveis educatius de diversos museus de la ciutat, propostes d’activitats artístiques per als centres, amb la possibilitat de fer una lectura artística dels sistemes alimentaris a través de les obres d’art. Aquestes activitats s’oferiran a partir del setembre del 2021.

Formació del professorat

Al llarg del segon trimestre d’aquest curs, proposarem activitats formatives adreçades al professorat amb l’objectiu de sensibilitzar-lo i facilitar que pugui actualitzar-se científicament i reflexionar, per obrir vies de treball als centres en coherència i coordinació amb el projecte i fer propostes didàctiques i pedagògiques per introduir, en els processos educatius i d’aprenentatge de les etapes obligatòries, els valors i els criteris del dret a l’alimentació com un bé comú.

Compartir i visualitzar el compromís de la comunitat educativa

Entenen que el final de la seqüència d’aprenentatge és poder valorar i reflexionar sobre el que s’ha après, i això s’ha de fer d’una manera compartida. Cal trobar el moment, la manera i l’espai per poder fer visible el conjunt del treball dut a terme, fer-ne un inventari per poder dimensionar el moment en què s’ha arribat i també celebrar com a comunitat i com a ciutat el compromís del món educatiu.

A finals de l’any 2021, coincidint amb el final del primer trimestre escolar, seria el moment de mostrar i exposar el conjunt de feines, com també de dur a terme alguna iniciativa de celebració i reconeixement.

Durant el primer semestre de l’any recollirem les propostes i els suggeriments dels centres per acordar com compartim i celebrem amb la ciutat la feina feta