Circumstàncies excepcionals

Tal i com preveu l’article 47 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, es considera circumstància excepcional per motivar un canvi de centre: 

  1. Conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.
  2. Canvi de centre com a conseqüència de la imposició d'una sanció disciplinària consistent en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.
  3. Inici d'una mesura d'acolliment.

Pel que fa als supòsits 1 i 3, caldrà que les situacions estiguin degudament documentades i justificades. Si escau, les comissions de garanties podrien preveure altres supòsits excepcionals atenent a l’interès superior del menor.