Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Educació infantil, primària i secundària obligatòria (3-16) Preinscripció 2021-2022

La presentació de sol·licituds amb suport informàtic, és del 15 al 24 de març per a infantil i primària (3-12) i del 17 al 24 de març per a secundària obligatòria (12-16)

Calendari

Preinscripció
11/03

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs: 11 de març de 2021

15/03 24/03

Presentació de sol·licituds de d'educació infantil (3-6 anys) i primària (6-12 anys): Del 15 al 24 de març de 2021

Presentació de sol·licituds d'ESO (6-12 anys): Del 17 al 24 de març de 2021

 

25/03 26/03

Presentació de documentació: 25 i 26 de març de 2021

Aquests dies es pot presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

 

19/04

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 19 d'abril de 2021
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

 

20/04 26/04

Presentació de reclamacions: Del 20 al 26 d'abril de 2021
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

 

30/04

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 30 d'abril de 2021

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el seu número de desempat corresponents. 

 

 

05/05

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 5 de maig de 2021

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.

 

07/05

Llista ordenada definitiva: 7 de maig de 2021

Després del sorteig, s'elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys. 

 

26/05 28/05

Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: Del 26 al 28 de maig de 2021

Si no s'ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds per a P3, o en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop fets ja els processos d’assignació. 

 

Després d’aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l’últim procés d’assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.

 

04/06

Oferta final de places escolars: 4 de juny de 2021

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 

07/06

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juny de 2021

Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

 

Matrícula
14/06 18/06

Matriculació: Del 14 al 18 de juny de 2021

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada. La matriculació es farà de manera virtual.

 

Centres educatius de la ciutat i oferta de places

OFERTA DE PLACES PER CENTRES

GUIA DE CENTRES DE LA CIUTAT DE BARCELONA

A la Guia de centres hi trobareu la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon, ensenyaments i grups de cadascun i, si és el cas, l'adscripció entre centres. Els centres adscrits són els que estan vinculats pel Consorci d'Educació perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan adscrits.

CONSULTA DE LES ÀREES D'INFLUÈNCIA

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat al centre, es té en compte l'àrea d'influència del centre.

A la ciutat de Barcelona, la proximitat al centre es calcula a partir de l'illa de cases on està situat el domicili de l'alumne o l'alumna. Per conèixer la vostra àrea de proximitat podeu consultar a:

CONSULTA D'ADSCRIPCIONS

Per accedir al primer curs de primària, educació secundària obligatòria o batxillerat en un centre determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits.

 

 

Criteris de prioritat i documentació acreditativa

1. Aplicació dels criteris de prioritat generals

Els criteris de prioritat generals són els següents:

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, o si el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballen, s'obtenen 40 punts.
  Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o mare hi treballa, també obté aquesta puntuació.
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.
  Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se sumen 15 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
   Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre a la Guia de centres educatius. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts
  Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
 • Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts.
  Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

2. Aplicació del criteri de prioritat complementari

De criteri complementari, només n'hi ha un:

Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals.
Quan l'infant forma part d'una família monoparental o bé d'una família nombrosa sumarà 15 punts addicionals, que li serviran per desempatar.

3. Assignació de plaça

Un cop determinada la pertinència o no d'atorgar les puntuacions segons els criteris de prioritat generals, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Per a cada centre educatiu s'ordenen totes les sol·licituds rebudes segons les seves puntuacions dels criteris generals, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça. En cas d'empat es tindrà en compte la puntuació del criteri complementari en primer lloc i després del número de desempat.

Documentació acreditativa

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places. Com que aquest any tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l'alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Els documents necessaris per acreditar els criteris de prioritat són:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa o monoparental. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

La sol·licitud de preinscripció

ATENCIÓ: el termini per presentar la sol·licitud de preinscripció ja ha expirat. La podeu presentar fora de termini entre els dies 6 i 26 d’abril (cal tenir en compte que les sol·licituds presentades dins del termini tenen preferència respecte les presentades fora de termini, independentment de la resta de criteris de baremanció).

 

Del 15 al 24 de març de 2021

Del 17 al 24 de març de 2021

Cal tenir en compte que:

 • Omplir la sol·licitud amb totes les dades demanades i indicar per ordre de preferència els centres on es voldria escolaritzar a l’infant, fins un màxim de 10.
 • Una única sol·licitud per alumne, presentar una nova sol·licitud passat el període de preinscripció suposa perdre tots els punts obtinguts en la baremació
 • Cal fer constar l'identificador de l’alumne del Registre d'alumnes (IDALU) Exceptuant els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen.
 • Cal emplenar el camp de l'adreça de correu electrònic per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap adreça de correu es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc.
 • El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

 

Preinscripció a centres d’educació especial

Per al curs 2021-2022, la sol·licitud per a la preinscripció en ensenyaments obligatoris en centres d’educació especial es farà de forma telemàtica i no caldrà desplaçar-se al centre per fer-ne entrega. En aquest espai i de forma periòdica, us anirem donant informació sobre com evoluciona el procés (llistats definitius de sol·licituds, oferta final, assignacions, etc.).

1. Oferta de places

2. Calendari:

  • Oferta inicial: 11 de març 
  • Presentació de sol·licicuds: 15 al 24 de març. S’acceptaran sol·licituds fora de termini fins al 26 d’abril de 2021. 
  • Llista de sol·licituds per centre: 7 de maig
  • Oferta final: 4 de juny
  • Llista d’assignacions: 7 de juny

3. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud s’ha de realitzar mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí. (actiu a partir del 15 de març)


Un cop hagueu anat a l’enllaç podreu accedir al formulari electrònic de dues maneres:

  • Amb identificació digital (com l'idCAT Mòbil, Cl@ve, DNI electrònic o l’idCAT Certificat). Recomanem que, en cas de disposar d’algun d’aquests sistemes d’identificació, utilitzeu aquesta opció.
  • Sense identificació digital


De manera obligatòria s’haurà d’adjuntar la següent documentació:

  • DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país de la Unió Europea.
  • Llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació (si l’alumne o alumna està en règim d’acollida, resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).
  • Si voleu fer constar l’adreça del lloc de treball a l’efecte del criteri de proximitat al centre: contracte de treball o certificat emès per l’empresa on consti l’adreça del lloc de treball o, en cas de ser autònom, còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

On us podeu informar

Oficines de suport a l’escolarització 

Atenció informativa a les famílies, a partir del 8 de març.
Suport a la preinscripció en línia, a partir del 15 de març.

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14. 30 h i dijous, de 8.30 a 17 h

 • Ciutat Vella (placeta del Pi, 2)
 • Eixample (carrer de Roger de Llúria, 1-3)
 • Gràcia-Horta (carrer de la Mare de Déu de la Salut, 87)
 • Nou Barris (carrer de Nil, 27 i carrer de Vallcivera, 14)
 • Sant Andreu (carrer de Sant Adrià, 20. Recinte de Can Fabra)
 • Sant Martí (carrer de Cristòbal de Moura, 223)
 • Sants-Montjuïc (carrer de Muntadas, 5)

Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona

Carrer de Roger de Llúria, 1-3

També us poden donar suport els centres educatius d’educació infantil, primària i secundària.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail