Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Itineraris formatius específics (IFE). curs 2020-2021

El Pla pilot experimental d'itineraris formatius específics (IFE) s'adreça a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista).

Per poder-se inscriure a un itinerari, l'alumne ha de tenir entre 16 i 20 anys d'edat (i complir com a màxim els 21 anys durant el 2020).

Itineraris formatius específics (IFE)

Preinscripció
23/06

Publicació de l'oferta: 23 de juny d 2020

29/06 07/07

Presentació de sol·licituds: del 29 de juny al 7 de juliol de 2020.

08/07

Sorteig a efectes de desempat: 8 de juliol de 2020 (al centre)

10/07

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional:10 de juliol de 2020

13/07 15/07

Termini de reclamació a les llistes baremades: del 13 al 15 de juliol de 2020

17/07

Publicació de l'assignació definitiva de places: 17 de juliol de 2020

Matrícula
20/07 24/07

Matrícula: del 20 al 24 de juliol de 2020

 

Per accedir a un IFE cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s'hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència. La sol·licitud s'envia per correu electrònic al centre de la primera petició.

Poden informar sobre el procés de preinscripció i matrícula, així com donar el suport necessari a les persones interessades, els centres de formació professional o d'educació especial que els imparteixen.

Documentació i criteris

Tota la documentació s'ha d'enviar degudament escanejada o fotografiada per les dues cares, junt amb la sol·licitud.

1. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar en el termini establert la documentació identificativa següent:

  • DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
    Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l'educació obligatòria; hi ha de constar la condició d'alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada o alumne amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar la documentació següent:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acollida, la resolució d'acollida del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
     

2. Les persones que al·leguen proximitat del domicili al centre han d'acreditar-ho amb un certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, només en el cas que el domicili al·legat no coincideixi amb el del DNI o la targeta de residència, o si són estrangers sense NIE.

3. Les persones que al·leguen que han estat matriculades en un centre ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria el curs acadèmic 2019-2020 han de presentar el certificat d'estudis o altra documentació que acrediti l'escolarització.

4. Les persones que participen per primera vegada en programes postobligatoris, han d'acreditar aquest criteri marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

Criteris per ordenar de les sol·licituds

Per ordenar les sol·licituds i assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen els criteris de prioritat esmentats. La puntuació obtinguda a la primera petició d'una sol·licitud es manté per la resta de peticions, si n'hi ha.

En cas d'empat en les puntuacions tenen preferència els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Per desfer les situacions d'empat que encara es mantinguin es farà un sorteig en cada centre. El resultat del sorteig es publicarà en el tauler del centre.

Només es tenen en compte la segona i tercera petició si, un cop publicades les llistes definitives d'admesos, no s'ha aconseguit plaça en el centre de la primera petició i hi ha vacants en els altres centres demanats.

La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més d'una sol·licitud de preinscripció comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Fer la preinscripció

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail