Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Ensenyaments professionals de música i dansa. Preinscripció 2020-2021

Les persones que volen accedir als ensenyaments professionals de música i dansa en un conservatori o en un centre autoritzat han de superar una prova específica d'accés. En fer la sol·licitud per realitzar la prova queda formalitzada la sol·licitud de preinscripció.

Calendari

Preinscripció
13/05 01/06

Període per presentar la sol·licitud: del 13 al 20 de maig de 2020

 

  • l'oferta de places per curs i especialitat, 
  • la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, 
  • les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, 
  • el termini per presentar reclamacions, que serà de 5 dies,
  • la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i,
  • com a màxim el 19 de juny de 2020, la llista d'alumnes admesos del primer curs dels ensenyaments professionals.

 

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir als ensenyaments professionals de música o de dansa; per accedir a aquests ensenyaments s'ha de superar una prova específica d'accés.

Es pot accedir a un curs del grau professional diferent del primer, sense haver fet els cursos anteriors, mitjançant la superació d'una prova específica en què l'aspirant demostra que té la maduresa, les condicions, els coneixements i les capacitats necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

També cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que ja estan cursant aquests ensenyaments i volen canviar de centre.

Assignació de les places

En l'admissió en aquests ensenyaments les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova d'accés. Si la demanda de places és superior a l'oferta de places de l'especialitat, s'adjudiquen prioritàriament a les persones que han superat la prova d'accés en el centre.

En els ensenyaments professionals de música, en el cas de situacions d'empat es desempata a partir de la qualificació obtinguda en la part d'instrument de la prova d'accés i, si encara es manté la situació d'empat, s'aplica el sorteig per obtenir el número de desempat; aquest sorteig es fa a cada centre.

De segon a sisè curs de grau professional de música, cada centre fa una reserva del 10% de les places vacants per als alumnes amb trasllat d'expedient.

 

Documentació

Juntament amb la sol·licitud que es presentar per correu electrònic al centre, cal presentar la documentació acreditativa d'identitat següent, escanejada o fotografiada:

El DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Sol·licitud

La inscripció a la prova específica d'accés i la preinscripció a un determinat centre es formalitzen mitjançant una única sol·licitud que es presenta, juntament amb la documentació acreditativa, en el centre on es vol fer la prova.

Els alumnes que volen canviar de centre han de presentar la sol·licitud específica.

En el mateix termini, es poden presentar altres sol·licituds de preinscripció a centres diferents al de la prova sense que això constitueixi una duplicitat.

Presentar la sol·licitud

Consulta de resultats

Cada centre publica al seu tauler d’anuncis la llista d'alumnes i les places assignades.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail