Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Ensenyaments artístics superiors. Preinscripció 2018-2019

Per accedir als ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals) cal tenir el títol de batxillerat o ensenyaments equivalents (o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys) i superar una prova específica d'accés.

Les persones que no tenen aquesta titulació també hi poden accedir si, a més de la prova específica, superen una prova en la qual s'acredita la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat. Per poder fer aquesta prova cal tenir 18 anys o complir-los l'any en què es fa la prova.

Poden accedir directament als ensenyaments artístics superiors de disseny o de conservació i restauració de béns culturals, sense haver de realitzar la prova d'accés, els qui posseeixin el títol de tècnic superior en arts plàstiques i disseny.

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en el termini establert, la documentació següent:

1. Documentació identificativa:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne o alumna és menor d'edat, també cal presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

2. Documentació acreditativa del criteri específic de prioritat o certificació de la qualificació de la prova d'accés o dels estudis al·legats.

 

Assignació de les places

Admissió per a les persones que han superat la prova d'accés

L'admissió per a les persones que han superat la prova d'accés es fa per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a la prova d'accés, amb prioritat per a les persones que l'han realitzat al centre en què volen cursar els estudis. En cas d'empat les places s'adjudiquen per sorteig.

Si s'ha superat la prova específica d'accés per a més d'una especialitat, àmbit, modalitat o itinerari només es farà assignació a una plaça per centre d'acord amb l'ordre de preferència indicat en la sol·licitud de preinscripció.

No obstant, si en algun àmbit, modalitat o itinerari han quedat places vacants, el centre pot oferir aquestes places a les persones que han realitzat la prova per a un altre àmbit, modalitat o itinerari, igualment per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a la prova d'accés, amb prioritat per als que han realitzat la prova per a àmbits, modalitats o itineraris més afins. En cas que el centre ofereixi aquesta possibilitat, la indicarà al seu web i al tauler d'anuncis del centre juntament amb la prelació d'àmbits, modalitats o itineraris, en el moment de publicació de la oferta de places.

En cas que els centres  tinguin diverses seus faran l'admissió a cadascuna de les seus per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes i d'acord amb l'ordre de preferència manifestat per la persona aspirant.

Admissió en cas d'accés directe

En els ensenyaments artístics superiors en conservació i restauració de béns culturals i en disseny es fa una reserva de dues places per grup per als alumnes que posseeixen el títol de tècnic superior en arts plàstiques i disseny o d'un títol declarat equivalent. Aquests alumnes hi accedeixen de manera directa.

El criteri per a l'adjudicació de places d'accés directe és la millor qualificació del cicle de formació específica de grau superior cursat, i en cas d'empat es fa per sorteig.

Si per una de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, aquestes les ocupen els possibles alumnes excedents de l'altra via.

 • Música
  • Escola superior de música de Catalunya ESMUC (Barcelona)
  • Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de música Liceu (Barcelona)
  • Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de música Taller de Músics (Barcelona)
  • Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de música Jam Session (Barcelona)
 • Art dramàtic
  • Escola superior d'art dramàtic de l'Institut del Teatre (Barcelona)
  • Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors d'art dramàtic Eòlia (Barcelona)
 • Conservació i restauració de béns culturals
  • Escola superior de conservació i restauració de béns culturals de Catalunya (Barcelona)
 • Disseny
  • Escola superior de disseny i arts plàstiques - ESDAP (Barcelona)
  • Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de disseny Felicidad Duce, LCI (Barcelona)
  • Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de disseny IED (Barcelona)
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail