Alumnat i famílies

Escoles bressol municipals i llars d’infants públiques. Preinscripció 2018-2019

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2018-2019. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Consulta de centres i oferta de places

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal que especifiqueu per ordre de preferència els centres educatius triats.

Per saber la situació exacta dels centres educatius d'un barri o d'una localitat i obtenir-ne informació detallada podeu consultar:

 

 

Barems y documentació

Criteris a efectes del barem:

Criteris generals:

 • Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre o de pares o tutors legals que hi treballen. 40 punts
 • Proximitat del domicili de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardadora de fet ( en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).
 • Domicili dins l’àrea d’influència del centre. 30 punts
 • Domicili dins del municipi de Barcelona però fora de de l’àrea d’influència del centre. 10 punts
 • Domicili fora del municipi de Barcelona. 0 punts
 • Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre. 20 punts.

Pel que fa a la baremació del domicili aquesta es realitzarà d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb el sol·licitant).

 • Renda anual de la unitat familiar.

Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora. 10 punts

 • Discapacitat de l’alumne, pare o mare o germans amb una discapacitat igual o superior al 33%. 10 punts

Criteris complementaris:

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental. 15 punts.
 • Pel fet que l’alumne tingui una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 10 punts

Documentació

Per tal de donar compliment a l’article 28 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, els usuaris únicament hauran d’aportar la documentació dels criteris de preinscripció al·legats que l’Ajuntament no pugui comprovar al padró o interoperar amb la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, les famílies que només al·leguin el domicili  i/o la possessió dels carnets de família nombrosa o monoparental o de discapacitat emesos per la Generalitat de Catalunya podran fer la inscripció totalment telemàtica, sense necessitat d’anar al centre i si opten per fer la preinscripció via presencial tampoc caldrà que aportin la documentació acreditativa d’aquests criteris.

Les famílies que al·leguin situacions que no poden ser comprovades directament per l’administració podran també fer la preinscripció per via telemàtica, però hauran de presentar la documentació acreditativa presencialment a l’escola bressol o llars d’infants escollida en primera opció. Aquestes situacions són les següents:

 • Carnets de família nombrosa o monoparental emesos per altres comunitats autònomes.
 • Certificats de discapacitats emesos per altres comunitats autònomes o discapacitat per reconeixement d’una pensió de la Seguretat Social.
 • Beneficiaris de la renda mínima d’inserció (RMI)
 • Proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor/tutora.
 • Informe mèdic de l’alumne amb una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

En aquests casos les famílies hauran de presentar l’original de la documentació en el termini de presentació de les sol·licituds de preinscripció a excepció de les famílies que facin la sol·licitud per via telemàtica l’últim dia. Aquestes podran presentar la documentació un dia hàbil posterior a la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Els documents presentats han d’estar vigents en el període de presentació de les sol·licituds i no podran tenir una data posterior al període de finalització de presentació de les sol·licituds. Si aquestes famílies opten per la via presencial hauran de portar aquesta documentació directament a l’escola bressol o llar d’infants triada en primera opció dins del termini de presentació de les sol·licituds de preinscripció.

Al formulari de preinscripció s’incorpora una declaració responsable conforme són certes les dades que es fan constar i que s’ha presentat cap sol·licitud en cap altra escola bressol ni llar d’infants pública de Barcelona. La falsedat o frau en les dades al·legades o en la documentació aportada, comportarà la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, incloent si escau, la pèrdua de la plaça per al curs corresponent a la preinscripció.

En el cas d’haver obtingut plaça, en el moment de la matrícula caldrà presentar al centre tant l’original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació, i el DNI de la persona sol·licitant ( pare, mare, tutor o tutora) o, si la persona és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. La targeta sanitària també es podrà presentar a la matrícula en el cas d’haver obtingut plaça.

Àrees d'Influència

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat del domicili habitual al centre, l'àrea d'influència de les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona serà el districte municipal on està ubicat el centre, llevat dels centres que tenen una àrea d'influència específica.

 • Escola Bressol Municipal Camp de l'Arpa (08073338), ubicada al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 358 bis; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perímetre format pel carrer Sant Quintí- carrer de la Torre Vélez- carrer del Xiprer- carrer d'Escornalbou-Passeig de Maragall-Carrer de Sant Antoni Maria Claret.

 • Escola Bressol Municipal Can Bacardí (08065226), ubicada a Travessera de les Corts, 94; la seva àrea d'influència serà a més del districte de Les Corts, la zona del districte de Sants-Montjuïc delimitada pel perímetre format entre el carrer de la Riera Blanca- carrer de Ventura Plaja- carrer de Sugranyes- carrer de Sants-Rambla del Brasil- Avinguda de Madrid- carrer de Sants.

 • Escola Bressol Municipal Casa dels Nens (08072930), ubicada al carrer Roger de Llúria, 132; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, els nombres senars del carrer Còrcega compresos entre el Passeig de Gràcia i el carrer Bailèn del districte de Gràcia.

 • Escola Bressol Municipal Caspolino (08074033), ubicada al carrer Neptú, 12; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format per Via Augusta- Avinguda Príncep d'Astúries – Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de Calvet – Avinguda Diagonal i, del districte de l'Eixample, el perímetre format entre Av. Diagonal – Carrer de Còrsega – Carrer de Casanovas.

 • Escola Bressol Municipal Colometa (08072838), ubicada a l'Avinguda Meridiana, 573; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Nou Barris, la zona del districte de Sant Andreu delimitada pel perímetre format per la Ronda de Dalt- Passeig Torras i Bages-Passeig de Santa Coloma- Avinguda Meridiana.

 • Escola Bressol Municipal El Fil (08071895), ubicada al carrer Nicaragua, 45; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sants-Montjuïc, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format pel Carrer de Tarragona - Avinguda de Josep Tarradellas - Carrer d'Entença - Carrer d'Aragó i la zona del districte de Les Corts delimitada pel perímetre format pel carrer de Numància- carrer de Sentmenat i carrer de Berlín.

 • Escola Bressol Municipal El Gat Negre (08071937), ubicada al Camí de Can Mora, 13; la seva àrea d'influència serà el conjunt dels districtes de Gràcia i Horta-Guinardó.

 • Escola Bressol Municipal El Putxet (08069852), ubicada al carrer Marmellà, 13; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, els nombres parells de l'Av. República Argentina, pertanyents al districte de Gràcia.

 • Escola Bressol Municipal El Tramvia Blau (08069839), ubicada a la plaça Alfonso Comín , 15; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetres format per: a) banda mar: Carrer d'Esteve Terradas – Carrer de Gomis – Carrer de Jardins Manuel Blancafort – Av. de la República Argentina (fins núm. 168). b) banda muntanya : Carrer de Collserola – Carrer August Font-Carretera de les Aigües – Carrer de Vallpar – Carrer de Ticià – Passeig Vall d'Hebron.

 • Escola Bressol Municipal El Tren de Fort Pienc (08063606), ubicada a plaça Fort Pienc, 5; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, la zona del districte de Sant Martí delimitada pel perímetre format pel carrer Roger de Flor- Carrer Pujades- Avinguda Meridiana i carrer Almogàvers.

 • Llar d'Infants El Vuit, ubicada a la Via Trajana, 24; segons Resolució de 17 de març de 2009 de la Direcció general competent del Departament d'Ensenyament, la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, els habitatges del barri de Via Trajana situats al municipi de Sant Adrià de Besòs.

 • Escola Bressol Municipal Galatea (08070921), ubicada a l'Av. Vallcarca, 229; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perímetre format entre la Ronda de Dalt - Carrer d'Arenys – Carrer de Rossell – Carrer de Fastenrath – Carrer de la Mare de Déu dels Àngels i carrer General Mendoza.

 • Escola Bressol Municipal Gràcia (08064261), ubicada al carrer Maignon, 2; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pel Carrer de Pàdua – Carrer de Balmes – Carrer de Guillem Tell.

 • Escola Bressol Municipal La Fontana (08046891), ubicada al carrer Gran de Gràcia, 123; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pels carrers de Via Augusta - Avinguda Príncep d'Astúries – Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de Calvet– Avinguda Diagonal.

 • Escola Bressol Municipal Marina (08072942), ubicada al carrer Marina, 347; la seva àrea d'influència serà, a més del districte d'Horta-Guinardó, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetre format entre el carrer Sardenya-carrer Providència- carrer del secretari Coloma-Travessera de Gràcia.

 • Escola Bressol Municipal Mont Tàber (08046980), ubicada al carrer Santa Elena, 4; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre ronda de Sant Pau- carrer del Parlament- Avinguda del Paral•lel. També la zona del districte de Sants-Montjuïc delimitada pel perímetre format entre avinguda del Paral•lel- carrer de Radas- Plaça dels Ocellets- carrer de Blai. Carrer d’en Fontrodona- carrer de Vila i Vilà – carrer de Josep Carner- plaça de les Drassanes – avinguda del Paral•lel.

 • Escola Bressol Municipal Portal Nou (08064283), ubicada al carrer Portal Nou, 2 i l'Escola Bressol Municipal Puigmal (08072747), ubicada al Carrer Mònec, 2; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre el Carrer de Roger de Flor - Gran Via de les Corts Catalanes – Carrer de Pau Claris.

 • Escola Bressol Municipal Trencadís (08075104), ubicada a Travessera de Dalt, 92-98; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, el barri de Can Baró i la zona delimitada pel perímetre format pel carrer Sardenya- la Ronda del Guinardó - Carrer de Thous - Plaça de la Font Castellana i l' Av. de la Mare de Déu de Montserrat del districte d'Horta-Guinardó.

Normativa

Resolucions

Preinscripció 2018-2019

 • RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.
 • RESOLUCIÓ sobre la preinscripció i matrícula de l'alumnat de les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2018-2019.
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail