Alumnat i famílies

Formació professional (grau superior). Preinscripció 2018-2019

Per cursar els cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior. Així mateix, a partir de l'any que es compleixen els 19 anys, també s'hi pot accedir mitjançant una prova d'accés, o si se n'està exempt. A partir de l'any en què se'n compleixen 18, s'hi pot accedir si s'acredita que es té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova d'accés corresponent, o si se n'està exempt. També s'hi pot accedir si s'ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Calendari

Preinscripció
11/05

Publicació de l'oferta inicial de places escolars: 11 de maig de 2018

29/05 07/06

Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de maig al 7 de juny de 2018 (termini per presentar la documentació, fins a l'11 de juny de 2018)

27/06

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 27 de juny de 2018

28/06 03/07

Termini per presentar reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol de 2018

05/07

Publicació de les llistes de sol·licituds de preinscripció al centre un cop resoltes les reclamacions: fins al 5 de juliol de 2018

06/07

Sorteig del número de desempat: 6 de juliol de 2018, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)

10/07

Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2018

16/07

Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2018

17/07

Llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 17 de juliol de 2018

18/07 23/07

Termini per fer la matrícula: del 18 al 23 de juliol de 2018

Consulta de centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar per ordre de preferència els centres, cicles i torns que se sol·liciten.

A la  guia de centres hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon, i ensenyaments.

Consulta els centres educatius

 

Oferta de places

Batxillerat artístic, Arts plàstiques i disseny i Formació professional de grau superior, (actualitzat el dia 14 de maig de 2018), PDF Baixar fitxer PDF

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert al centre que s'ha demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat per ordenarles i assignar les places; el criteri s'aplica respecte de la primera petició que consta a la sol·licitud.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Documentació identificativa

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n té.

  Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Criteri de prioritat per a l'assignació de places

Segons la via d'accés s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

 • Via del batxillerat o estudis equivalents: 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, els sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
 • Alumnes que acrediten un títol de tècnic/a i també formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior: 20%.
  Es considera formació relacionada:

el curs de formació específic d'accés a cicles de grau superior (CAS), el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior,  la formació per a les proves d'accés i el curs de preparació per a les proves d'accés.

Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

 1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 2. Alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 4. Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 5. Alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació obtinguda en la formació al·legada

 • Via de la prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés: 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen  entre la resta de les vies de forma proporcional.

Finalitzat aquest procés, si hi ha places vacants s'assignen a les persones amb títol de tècnic/a de grau mitjà que no acreditin la superació de cap de les formacions relacionades amb l'accés a cicles de grau superior ni la prova d'accés, amb les prioritats següents:

 1. Procedir de la mateixa família professional o d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
 2. Procedir d'una família professional no afí.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà.

Documentació acreditativa del criteri de prioritat

Document que cal presentar segons la forma d'accés que cal acreditar: 

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles o
 • certificat de la qualificació de la prova d’accés o
 • certificat de la qualificació de la formació relacionada amb l'accés.

 • Si encara es cursen els estudis es pot presentar el certificat de la qualificació fins al final del període de reclamacions al barem provisional.
 • Les persones que han superat la prova d'accés a catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.
 • Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.
 • Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell

Els esportistes d'alt rendiment o alt nivell han de presentar una còpia del BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o el certificat del Consell Català de l’Esport que ho acredita, o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.

Sol·licitud de preinscipció

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic.

Les persones que no els sigui possible fer la sol·licitud electrònica, poden utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic: no s'acceptaran les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, en la qual es poden demanar diversos centres, cicles i torns, indicats sempre per ordre de preferència.

La presentació de més d'una sol·licitud per tipus d'ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

Fer la sol·licitud

Consulta de resultats

En les dates del calendari cada centre publica al seu tauler d'anuncis les llistes amb els resultats del procés de preinscripció. Aquestes llistes  també es poden consultar des d'aquesta mateixa pàgina; per fer-ho es necessita:

 • El codi de la sol·licitud (quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça de correu electrònic indicada a la sol·licitud; si no el rebeu, mireu el correu brossa).
 • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors o de l'alumne (si és major d'edat).

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

Llistes ordenades alfabèticament on hi ha:

 • les dades referents a l'aplicació dels criteris de prioritat a cada sol·licitud, 
 • el número aleatori assignat a cada sol·licitud (i que serveix per ordenar-les en cas d'empat)
 • el codi de sol·licitud i les dades personals

Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada es pot presentar una reclamació al mateix centre. Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar.

Consulta de la llista de sol·licituds amb la puntuació resoltes les reclamacions

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

35.049, Número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat als cicles de grau superior de formació professional

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat.

Consulta de la llista ordenada definitiva

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Consulta de les llistes d'alumnes admesos

 

 

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada). En formalitzar la matrícula cal fer efectiu l'import del preu públic corresponent.

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés; els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar-la es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació (la matrícula es condiciona a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació).

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se durant el període ordinari de matrícula no se'ls manté la plaça assignada.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail