Alumnat i famílies

Arts plàstiques i disseny de grau superior. Preinscripció 2019-2020

Calendari

Preinscripció
24/05

Publicació de l'oferta inicial de places escolars:  24 de maig de 2019

29/05 05/06

Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de maig al 5 de juny de 2019 (la documentació es pot presentar fins al 7 de juny)

28/06

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2019

01/07 04/07

Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 4 de juliol de 2019

08/07

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2019

09/07

Sorteig del número de desempat: 9 de juliol de 2019, a les 11 h (serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)

10/07

Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2019

16/07

Publicació de l’oferta final: 16 de juliol de 2019

17/07

Llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 17 de juliol de 2019

Matrícula
18/07 23/07

Termini per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: el 18 al 23 de juliol de 2019

Consulta de centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció, cal especificar per ordre de preferència els cicles, els torns i els centres educatius.

A la guia de centres  hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon i ensenyaments.

Oferta de places

Oferta de places de Batxillerat artístic, Arts plàstiques i disseny i Formació professional
de grau superior, PDF

 

Requisits d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció totes les persones que volen cursar un cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny de grau superior.

Per preinscriure's cal:

 • conèixer el calendari,
 • consultar els centres,
 • conèixer els criteris de prioritat i reunir la documentació que els acredita, si és el cas, 
 • consultar els codis dels cicles,
 • presentar la sol·licitud i la documentació,
 • consultar els resultats de la preinscripció (provisionals i definitius)
 • consultar el centre assignat i
 • fer la matrícula.

Requisits d'accés

Per accedir als cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny cal complir algun dels requisits següents:

 • Tenir una titulació que permeti l'accés directe.
 • Tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics), o una titulació superior, o haver superat el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o la part comuna de la prova d'accés al cicles i a més superar la prova específica d'accés.
 • Sense reunir els requisits acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés.

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat específic.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

 
Documentació identificativa

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 
Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2019 també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació acreditativa del criteri de prioritat

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis que donen dret a l'accés directe o la qualificació de la prova d'accés. El document que cal presentar és el certificat acadèmic.

Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar el certificat de superació perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves i es mostra en la llista de sol·licituds amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, cal acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació indicat al calendari.

Els alumnes que encara cursen els estudis en el moment de presentar la sol·licitud poden acreditar documentalment la qualificació obtinguda fins al final del període de reclamacions indicat al calendari.
 
Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell

Els esportistes d'alt rendiment o alt nivell han de presentar una còpia del BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o el certificat del Consell Català de l'Esport que ho acredita, o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.

Sol·licitud de preinscripció

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència (la presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre).

El formulari de sol·licitud i la documentació s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc.

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. En casos excepcionals, i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor o tutora o el mateix alumne (si és major d'edat) pot sol·licitar aquest identificador als serveis territorials del Departament d'Educació, acreditant-se amb el DNI o un document equivalent.

Fer la sol·licitud

Consulta de resultats

En les dates del calendari cada centre publica al seu tauler d'anuncis les llistes amb els resultats del procés de preinscripció. 

Podeu consultar els resultats des d'aquesta pàgina; per fer-ho es necessita:

 • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'hagi indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
 • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes o de l'alumne o alumna (si és major d'edat).

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir del criteri de prioritat i el número de desempat.

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació, es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se a aquests estudis durant el període ordinari de matrícula, no se'ls manté la plaça assignada.

Els alumnes més grans de 28 anys han d'acreditar que disposen de la targeta sanitària o d'una assegurança escolar obligatòria (subscrita pel mateix alumne o alumna).

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. La llista d'espera està en funcionament fins al 29 de juliol de 2019.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail