Alumnat i famílies

Formació professional de grau mitjà. Preinscripció 2019-2020

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Calendari

Preinscripció
10/05

Publicació de l'oferta inicial de places escolars:  10 de maig de 2019.

14/05 21/05

Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 21 de maig de 2019 (es pot presentar documentació fins al 23 de maig de 2019).

07/06

Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem provisional: 7 de juny de 2019.

10/06 14/06

Termini per presentar una reclamació al barem provisional: del 10 al 14 de juny de 2019.

19/06

Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2019.

20/06

Sorteig del número de desempat: 20 de juny de 2019, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona).

25/06

Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 25 de juny de 2019

05/07

Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019

08/07

Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019

Matrícula
09/07 15/07

Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 9 al 15 de juliol de 2019

03/09 04/09

Ampliació de sol·licituds (2a fase d'admisió): 3 i 4 de setembre de 2019

Un cop ha finalitzat el període de matriculació i s'ha tancat la llista d'espera, es publiquen en aquesta pàgina els centres i cicles amb places vacants.

S'obre així un segon període d'admissió en què només poden participar els sol·licitants que han participat en el primer període i que: 

- no han obtingut plaça, o
- han obtingut plaça però no s'han matriculat.

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 2 de setembre de 2019
 • Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud: 3 i 4 de setembre de 2019
 • Llista d'admesos al centre: dia 6 de setembre de 2019
 • Periode de matrícula (2a fase d'admisió: 9 i 10 de setembre de 2019

Les persones interessades poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció, en el marc de les places vacants, accedint-hi mitjançant un formulari. Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis al·legats o de la prova d'accés.

Consulta de centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal que especifiqueu, per ordre de preferència, els cicles, els torns i els centres educatius.

La consulta de centres que es publicarà el 10 de maig de 2019 correspon a l'oferta inicial de places escolars. En aquesta consulta podeu seleccionar per curs, titularitat i lloc geogràfic (àmbit territorial, comarca i municipi)

Oferta de places

Batxillerat no artístics i Formació professional de grau mitjà, PDF

 

 

 

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa que es pugui validar electrònicament de la persona sol·licitant ni de l'alumne.

En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa dels criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre educatiu que s'ha demanat en primera opció i en el termini establert.

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Documentació identificativa

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2019, ha de presentar l'original i una fotocòpia del DNI o NIE, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2019, ha de presentar els documents següents:

 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.

Criteri de prioritat per a l'assignació de les places

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

 • Via d'accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 60%.
 • Via d'accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.
 • Via d'accés: prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d'accés o han obtingut l'exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

Documentació acreditativa: certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o de la qualificació de la prova d'accés.

 • Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l'accés la qualificació mitjana és qualitativa, s'aplica la taula de conversió. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.
 • Si l'alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, se li calcula la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • En el cas d'estudis d'ESO anteriors al curs 2017-2018, cal presentar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
   
 •  Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.
 • La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
   

- Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell

Per tenir dret a la reserva de plaça per a esportistes d'alt rendiment cal presentar (juntament amb la documentació per a la preinscripció) un dels documents següents:

 • la còpia del BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics),
 • el certificat del Consell Català de l'Esport que ho acredita o
 • altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.

Sol·licitud de preinscripció

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència (la presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que pugui correspondre).

El formulari de sol·licitud i la documentació s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc.

Fer la preinscripció

Consulta de resultats

Podeu consultar els resultats des d'aquesta mateixa pàgina; per fer-ho es necessita:

 • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'hagi indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
 • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes, si l'alumne és menor d'edat o no fa els 18 anys durant l'any 2019, o de l'alumne o alumna (si és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2019).

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

 
Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat: 34.028


Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat. 

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera formada per les sol·licituds de les persones que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena pels criteris de prioritat i el número de desempat. Cada centre gestiona la llista d'espera i ofereix les vacants als participants, fins al 22 de juliol de 2019.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació. Els centres han d'informar al Departament d'Educació dels alumnes que tinguin matriculats condicionalment amb volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació i n'han de fer el seguiment fins a la resolució de l'expedient d'homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment dels requisits d'accés.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se en el període ordinari de matrícula, no se'ls manté la plaça assignada.

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. La llista d'espera està en funcionament fins al 22 de juliol de 2019.

 

Segona fase d'admissió

Hi ha un segon període d'admissió en què només poden participar els sol·licitants que han fet la preinscripció en el primer període i que no han obtingut plaça.

Les vacants que s'ofereixen en aquesta segona fase d'admissió es publiquen el 2 de setembre en aquest web i en els centres.

Els sol·licitants que participin en la segona fase d'admissió cal que accedeixin, el 3 i 4 de setembre, a la seva sol·licitud de preinscripció que estarà disponible en aquesta web.

Per accedir-hi, cal que s'identifiquin amb el codi de sol·licitud i el document identificatiu de l'alumne, si és major d'edat o fa els 18 anys l'any 2019, o del tutor referent, especificat en la sol·licitud si l'alumne és menor o no fa els 18 anys l'any 2019.

Es poden introduir fins a cinc peticions més d'entre els centres i cicles que hagin ofert vacants en la segona fase d’admissió. Es pot modificar la informació, afegint o esborrant peticions, les vegades que calgui durant els dies previstos per aquest tràmit, tenint en compte que, en finalitzar, sempre cal desar la informació perquè es desin els canvis.

En aquesta segona fase d'admissió, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els mateixos criteris de barem que en el procés de preinscripció del juny (qualificacions dels estudis o prova que en permet l'accés i número de desempat), amb l'excepció que no es tenen en compte les vies d'accés. 

Els sol·licitants poden consultar les assignacions a aquest web o al centre el 6 de setembre.

Formació professional dual

En aquesta modalitat d'FP l'estudiant també esdevé aprenent, de manera que combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat en una empresa. Durant l'estada formativa l'alumne porta a terme tasques acordades entre l'empresa i el centre educatiu. Abans de preinscriure's és important anar al centre per informar-se. Si el centre imparteix el cicle en més d'una línia, cal consultar en quin torn s'aplica la formació dual. Podeu localitzar els centres que ofereixen formació dual a l'aplicació següent:

 • Centres educatius 

  Per localitzar els centres, com a "Mesura flexibilitzadora" cal triar "Formació professional en alternança" i com a submesura cal triar "Formació professional en alternança dual".

Per preinscriure's a un cicle de grau mitjà de formació professional en la modalitat dual cal seguir el pocediment general de preinscripció als cicles de grau mitjà.

Formació professional dual amb criteris d'accés específics

A causa de les característiques de l'activitat a l'empresa i en funció del conveni de col·laboració signat amb cadascuna de les entitats, en determinats cicles i els centres que els ofereixen (vegeu el quadre) s'apliquen criteris específics i s'ha de fer servir la sol·licitud específica.

La sol·licitud i la documentació s'han de presentar al centre triat. 

La preinscripció en algun d'aquests cicles no exclou la possibilitat de preinscriure's en altres ensenyaments postobligatoris i centres.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail