Alumnat i famílies

Formació professional (grau mitjà). Preinscripció 2018-2019

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Calendari

Preinscripció
11/05

Publicació de l'oferta inicial de places escolars:  11 de maig de 2018.

14/05 24/05

Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 24 de maig de 2018 (es pot presentar documentació fins al 28 de maig de 2018).

05/06

Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem provisional: 5 de juny de 2018.

06/06 08/06

Termini per presentar una reclamació al barem provisional: del 6 al 8 de juny de 2018.

13/06

Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018.

14/06

Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona).

18/06

Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 18 de juny de 2018

29/06

Publicació de l'oferta final: 29 de juny de 2018

03/07

Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2018

Matrícula
04/07 11/07

Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2018

04/09

Publicació de la llista de centres i cicles amb places vacants: 4 de setembre de 2018

 Un cop ha finalitzat el període de matriculació i s'ha tancat la llista d'espera (el 27 de juliol de 2018), el 4 de setembre de 2018 es publiquen en aquesta pàgina els centres i cicles amb places vacants.

S'obre així un segon període d'admissió en què només poden participar els sol·licitants que han participat en el primer període i que: 

- no han obtingut plaça, o
- han obtingut plaça però no s'han matriculat.

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 4 de setembre de 2018
 • Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud: 5 i 6 de setembre de 2018
 • Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2018-2019

Les persones interessades poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció, en el marc de les places vacants, accedint-hi mitjançant un formulari. Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis al·legats o de la prova d'accés.

Consulta de centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar per ordre de preferència els centres, cicles i torns que se sol·liciten.

A la guia de centres hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon, ensenyaments.

 

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert al centre que s'ha demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places; el criteri s'aplica respecte de la primera petició que consta a la sol·licitud.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Documentació identificativa

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Criteri de prioritat per a l'assignació de les places

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

 • Via d'accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 60%.
 • Via d'accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.
 • Via d'accés: prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d'accés o han obtingut l'exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

El document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents:

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o
 • certificat de la qualificació de la prova d'accés.

 • Els alumnes que encara cursen els estudis han de presentar el certificat de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis avaluats definitivament.
 • Els alumnes que han completat l'etapa d'ESO han de presentar el certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa; en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
 • Els alumnes procedents d'estudis estrangers han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
 • Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.
 • Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell

Per tenir dret a la reserva de plaça per a esportistes d'alt rendiment cal presentar (juntament amb la documentació per a la preinscripció) un dels documents següents:

 • la còpia del BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics),
 • el certificat del Consell Català de l'Esport que ho acredita o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.

Sol·licitud de preinscripció

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència (la presentació de més d’una sol•licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que pugui correspondre).

El formulari de sol·licitud i la documentació s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc.

Fer la sol·licitud

Consulta de resultats

En les dates del calendari cada centre publica al seu tauler d'anuncis les llistes amb els resultats del procés de preinscripció.

Podeu consultar els resultats des d'aquesta mateixa pàgina; per fer-ho es necessita:

 • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'hagi indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
 • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes o de l'alumne o alumna (si és major d'edat).

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

Consulta de la llista de sol·licituds amb la puntuació resoltes les reclamacions

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat és el 31.661

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat. 

Consulta de la llista ordenada definitiva

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Consulta de la llista ordenada definitiva

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera formada per les sol·licituds de les persones que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena pels criteris de prioritat i el número de desempat. Cada centre gestiona la llista d'espera i ofereix les vacants als participants, fins al 27 de juliol de 2018.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se en el període ordinari de matrícula, no se'ls manté la plaça assignada.

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. La llista d'espera està en funcionament fins al 27 de juliol de 2018.

Formació professional dual

En aquesta modalitat d'FP l'estudiant també esdevé aprenent, de manera que combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat en una empresa. Durant l'estada formativa l'alumne porta a terme tasques acordades entre l'empresa i el centre educatiu. Abans de preinscriure's és important anar al centre per informar-se. Si el centre imparteix el cicle en més d'una línia, cal consultar en quin torn s'aplica la formació dual. Podeu localitzar els centres que ofereixen formació dual a l'aplicació següent:

 • Centres educatius 

  Per localitzar els centres, com a "Mesura flexibilitzadora" cal triar "Formació professional en alternança" i com a submesura cal triar "Formació professional en alternança dual".

Per preinscriure's a un cicle de grau mitjà de formació professional en la modalitat dual cal seguir el pocediment general de preinscripció als cicles de grau mitjà.

Formació professional dual amb criteris d'accés específics

A causa de les característiques de l'activitat a l'empresa i en funció del conveni de col·laboració signat amb cadascuna de les entitats, en determinats cicles i els centres que els ofereixen (vegeu el quadre) s'apliquen criteris específics i s'ha de fer servir la sol·licitud específica.

La sol·licitud i la documentació s'han de presentar al centre triat. 

La preinscripció en algun d'aquests cicles no exclou la possibilitat de preinscriure's en altres ensenyaments postobligatoris i centres.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail