Alumnat i famílies

Programes de formació i inserció. Preinscripció curs 2018-2019

Per accedir a un programa de formació i inserció cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

Calendari

Preinscripció
11/05

Publicació de l'oferta inicial de places:  11 de maig de 2018.

14/05 25/05

Termini per presentar les sol·licituds: del 14 al 25 de maig de 2018

14/05 01/06

Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 14 de maig a l'1 de juny de 2018, segons la convocatòria individual feta pel centre.

04/06

Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 4 de juny de 2018

05/06

Sorteig del número de desempat: 5 de juny de 2018 (11 h, Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021)

05/06 07/06

Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds baremades: del 5 al 7 de juny de 2018

11/06

 Publicació de les llistes de sol·licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 11 de juny de 2018

02/07

Publicació de l'oferta final: 2 de juliol de 2018

02/07

Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 2 de juliol de 2018

03/09 10/09

 Període de matrícula: del 3 al 10 de setembre de 2018

Consulta de centres

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen segons els punts obtinguts en aplicar-hi els criteris de prioritat específics que es descriuen a continuació. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es fa en funció del número obtingut per sorteig públic.

Documentació identificativa

Tots els sol·licitants han de presentar

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) vigent.

Si el sol·licitant és menor d'edat també ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació acreditativa dels criteris específics

1. Proximitat del domicili 

La proximitat del domicili al lloc on es cursa el PFI es considera segons les àrees d’influència que determinen els Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament o el Consorci d‘Educació de Barcelona:

- Quan el domicili es troba a de l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts.
- Quan el domicili es troba a de l’àrea d’influència 2 del centre, però no en la seva àrea d’influència 1: 15 punts.

Document: original i fotocòpia del DNI del sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. (Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant).

2. Participació per primera vegada en PFI o altres d'equivalents

- Quan la persona que sol·licita no ha cursat un PQPI, ni un PFI, ni un cicle de formació professional: 20 punts.

Document: cap, perquè l'acreditació es fa marcant la casella corresponent de la sol·licitud de preinscripció.

3. Anys d’escolarització a l’ESO

- Per cada curs escolaritzat a l’ESO: 5 punts.

Document: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

4. Últim curs d’ESO

- Si l’últim curs és 4rt: 20 punts
- Si l’últim curs és 3r: 10 punts.
- Si l’últim curs és 2n: 5 punts.

Document: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

5. Entrevista

Els alumnes fan una entrevista en què es valora l’adequació del programa a la seva situació, els seus interessos, motivació i aptituds així com la seva manca d’experiència laboral. Pel resultat de l’entrevista: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

Sol·licitud de preinscripció

Consulta de resultats

Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

En les dates que es detallen en el calendari cada centre publica al seu  tauler d'anuncis la llista de les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada una en aplicar-hi el barem associat als criteris de prioritat.

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Llistes amb la puntuació definitiva

Un cop resoltes les reclamacions presentades es fa pública al tauler d'anuncis del centre la nova llista de sol·licituds ordenades segons la puntuació definitiva.

Llista de les places assignades

Cada centre publica al seu tauler d'anuncis la llista de places assignades als alumnes que el van sol·licitar en primer lloc.

Matrícula

Els dies indicats al calendari, els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula. Els alumnes que no ho fan es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho comuniquin al centre. 

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, tot respectant l’ordre obtingut en el procés de preinscripció.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail