Alumnat i famílies

Ensenyaments professionals de música i dansa. Preinscripció 2019-2020

Les persones que volen accedir als ensenyaments professionals de música i dansa en un conservatori o en un centre autoritzat han de superar una prova específica d'accés. En fer la sol·licitud per realitzar la prova queda formalitzada la sol·licitud de preinscripció.

Calendari

Preinscripció
29/03 09/04

Període per presentar la sol·licitud: del 29 de març al 9 d'abril de 2019.


Matrícula
25/06 28/06

Període de matrícula: del 25 al 28 de juny de 2019

 

Abans de la data de la prova d'accés, cada centre publica al seu tauler d'anuncis:

  • l'oferta de places per curs i especialitat, 
  • la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, 
  • les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, 
  • el termini per presentar reclamacions, que serà de 5 dies,
  • la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i,
  • com a màxim el 21 de juny de 2019, la llista d'alumnes admesos del primer curs dels ensenyaments professionals.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud cal presentar l'original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen. 

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • l'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
  • l'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Sol·licitud

La inscripció a la prova específica d'accés i la preinscripció a un determinat centre es formalitzen mitjançant una única sol·licitud que es presenta, juntament amb la documentació acreditativa, en el centre on es vol fer la prova.

Els alumnes que volen canviar de centre han de presentar la sol·licitud específica.

En el mateix termini, es poden presentar altres sol·licituds de preinscripció a centres diferents al de la prova sense que això constitueixi una duplicitat.

Presentar la sol·licitud

Consulta de resultats

Cada centre publica al seu tauler d’anuncis la llista d'alumnes i les places assignades.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail