Alumnat i famílies

Ensenyaments professionals de música i dansa. Preinscripció 2020-2021

Les persones que volen accedir als ensenyaments professionals de música i dansa en un conservatori o en un centre autoritzat han de superar una prova específica d'accés. En fer la sol·licitud per realitzar la prova queda formalitzada la sol·licitud de preinscripció.

Documentació

untament amb la sol·licitud cal presentar l'original i còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen. 

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • l'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
  • l'original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Sol·licitud

La inscripció a la prova específica d'accés i la preinscripció a un determinat centre es formalitzen mitjançant una única sol·licitud que es presenta, juntament amb la documentació acreditativa, en el centre on es vol fer la prova.

Els alumnes que volen canviar de centre han de presentar la sol·licitud específica.

En el mateix termini, es poden presentar altres sol·licituds de preinscripció a centres diferents al de la prova sense que això constitueixi una duplicitat.

Presentar la sol·licitud

Consulta de resultats

Cada centre publica al seu tauler d’anuncis la llista d'alumnes i les places assignades.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail