Alumnat i famílies

Ensenyaments esportius. Preinscripció 2020-2021

Consulta de centres

A la guia de centres hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon i ensenyaments que ofereixen.

Consulta els centres educatius

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert. Es pot presentar més d’una sol·licitud per accedir a aquests ensenyaments quan es tracti de preinscripcions a crèdits solts i aquests no siguin coincidents.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen els criteris de prioritat específics dels ensenyaments esportius. En les situacions d'empatque es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licitudsafectades es fa per sorteig públic.

Documentació identificativa

Totes les persones que es preinscriuen, tant si al·leguen el compliment d'algun criteri de prioritat com si no, han de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del pais d'origen).

Els alumnes menors d'edat també han de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació acreditativa dels criteris específics de prioritat

1. Qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés

Per al grau superior, la qualificació que es té en consideració és la mitjana entre la del títol de tècnic esportiu i la de l'altre requisit acadèmic d'accés al·legat.

Document

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l'accés.

- Els alumnes que han completat l'ESO han de presentar el certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa, o bé, si es tracta d’estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.

- Si l’alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió ha de presentar el certificat de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.

- En el cas dels alumnes procedents d’estudis estrangers: original i còpia de la credencial d’homologació dels estudis, on consti la qualificació. Si no hi consta o no està resolta l’homologació, cal actuar segons s’indica en la informació de preinscripció a cicles de formació professional.

2. Proximitat del domicili habitual

Si el domicili de la persona sol·licitant es troba a l’àrea d’influència del centre (tot Catalunya): 2 punts.

Document:

 • original i fotocòpia del DNI del sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

- Si el domicili habitual al·legat no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

3. Prova específica d’accés a l’especialitat esportiva

Si s’ha fet la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva corresponent en qualsevol de les convocatòries de la Generalitat de Catalunya, o s’ha obtingut l’acreditació dels requisits esportius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 1 punt

Document

 • original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica o certificat d’acreditació dels requisits esportius.

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt nivell

Cal acreditar la condició amb un dels documents següents: 

 • còpia del BOE on es publica la condició d’esportista d’alt nivell de l’alumne que, en tot cas, ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics,
 • certificat del Consell Català de l’Esport que acrediti la condició d’esportista d’alt rendiment de l’alumne,
 • altra documentació acreditativa que la normativa en la matèria estableix.

Requisits d'accés

 

El calendari del procés de preinscripció i matrícula de cada un d'aquests períodes ha de detallar els següent:

 • l’oferta de places,
 • el període de presentació de sol·licituds de preinscripció,
 • la data, l’hora i el lloc del sorteig per obtenir el número de desempat,
 • la data de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional,
 • el termini de reclamacions,
 • la data de publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva,
 • la data de publicació de la llista d’alumnes admesos i
 • el període de matrícula.

Les persones que volen accedir als ensenyaments esportius han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Requisits d'accés al cicles de grau mitjà

Primer nivell o cicle inicial

 • Tenir el títol de graduat en ESO o equivalent a efectes acadèmics o haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà de formació professional (o haver superat la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments esportius de grau mitjà).
 • Superar la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat (en els casos que estan establerts).

Segon nivell o cicle final

 • Haver superat el primer nivell o cicle inicial de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva.
 • Haver superat la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos que estan establerts).

Requisits d'accés al cicles de grau superior

 • Tenir el títol de tècnic/a de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent.
 • Tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments esportius de grau superior.
 • En els casos que s'estableixi, superar la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents.

Consulta de resultats

Per assignar les places, les sol·licituds s’ordenen de manera descendent d’acord amb la puntuació obtinguda en sumar la qualificació mitjana del requisit d’accés i la puntuació dels altres criteris al·legats i acreditats. Si es produeix un empat, les sol·licituds s'ordenen a partir del número resultant del sorteig.

Els dies indicats al calendari, cada centre publica la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional; passat el termin per presentar reclamacions, publica la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i finalment la llista d’alumnes admesos.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari i fer efectiu l’import del preu públic corresponent.

Quan, després del procés ordinari de matrícula restin vacants en un o més crèdits, el centre ha d’admetre la matrícula parcial en aquests crèdits de persones que compleixen les condicions d’accés. En el cas que hi hagi més sol·licitants que vacants, s’apliquen els criteris de prioritat.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail