Alumnat i famílies

Ensenyaments d'idiomes. Preinscripció 2018-2019

Calendari

Informació general

El procés de preinscripció a les escoles oficials d'idiomes és diferent segons si es vol accedir als cursos d'actualització i especialització del nivell C1 d'un idioma estranger o si es vol accedir a la resta d'ensenyaments d'idiomes.

En tots els casos, però, cal presentar la sol·licitud de preinscripció per cursar ensenyaments d'idiomes a escoles oficials, llevat que es tracti de continuar a la mateixa escola en els ensenyaments del mateix idioma que es cursa actualment.

La preinscripció, unificada per a totes les EOI de Catalunya, es fa mitjançant un formulari per via telemàtica. Es pot fer un màxim de dues preinscripcions i a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i fins a quatre horaris.

Per accedir als ensenyaments d'idiomes en les EOI cal tenir 16 anys complerts l'any que es comencen els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'ESO.

Per accedir a primer curs no s'ha de fer el test de nivell; només s'ha de fer per cursar espanyol per a estrangers i català per a no catalanoparlants.

Per accedir a un curs superior al primer hi ha dues opcions:

  1. si es tenen coneixements de l'idioma i es disposa d'un dels documents acreditatius previstos no cal fer el test de nivell (consulteu l'apartat de les exempcions del test de nivell) o
  2. fer el test de nivell


Les sol·licituds de preinscripció es numeren correlativament en el moment d'enviar-se i aquest número s'utilitza per a l'assignació de places i per al test de nivell, ordenant les sol·licituds a partir del resultat del sorteig corresponent.

Les EOI que imparteixen ensenyaments d'idiomes de nivell avançat poden reservar places del primer curs d'aquest nivell per a alumnes que hagin superat el nivell intermedi i provinguin d'escoles que només imparteixin els nivells bàsic i intermedi de l'idioma corresponent.

Cursos flexibilitzats

Són cursos que organitzen de forma progressiva els continguts dels cursos extensius (de 130 hores de durada) en dos cursos –A i B– també extensius, de 65 hores cadascun.

S'imparteixen de setembre a gener i de gener a juny en els centres i dels idiomes que s'especifiquen a la Consulta els centres educatius.

La preinscripció i matrícula segueix el mateix procés i calendari que el dels cursos quadrimestrals.

Les persones que volen accedir per primera vegada a l'aprenentatge de la llengua per mitjà dels cursos flexibilitzats han de preinscriure's al nivell 1A.

Si es tenen coneixements de l'idioma però no es disposa de cap dels documents que permeten l'exempció del test de nivell, cal sol·licitar fer el test.

Pel que fa als cursos flexibilitzats, també s'hi pot accedir directament si es compleixen les condicions següents:

  • Nivell 1B: Si s'ha superat el nivell 1A en la modalitat de curs flexibilitzat o, en la modalitat de curs d'estiu, s'ha assolit el primer curs o el curs 1A a qualsevol de les EOI de Catalunya.
  • Nivell 2B: Si s'ha superat el nivell 2A en la modalitat de curs flexibilitzat o, en la modalitat de curs d'estiu, s'ha assolit el segon curs o el curs 2A a qualsevol de les EOI de Catalunya.
  • Nivell 3B: Si s'ha superat el nivell 3A en la modalitat de curs flexibilitzat o, en la modalitat de curs d'estiu, s'ha assolit el tercer curs o el curs 3A a qualsevol de les EOI de Catalunya.

Consulta de centres

Per saber la situació exacta de les escoles oficials d'idiomes de Barcelona consulteu la guia de centres

Consulta de resultats

En les dates previstes al calendari es pot consultar a l'aplicació el resultat del sorteig per obtenir plaça per fer el test de nivell i del sorteig per a l'assignació de places.

Per saber el dia i l'hora del test de nivell, consulteu el web de l'escola oficial d'idiomes on heu estat admesos.

També a l'aplicació, a partir de les 18 h es pot consultar el resultat del sorteig per a l’assignació de places i la llista de sol·licituds admeses.

La matrícula es formalitza en línia a partir de les 18 h.

Sol·licitud de preinscripció

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula telemàticament en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula.

En cas que quedin places vacants, els candidats de la llista d’espera han de formalitzar la matrícula telemàticament en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula.

Les EOI fan pública, al tauler d’anuncis i al seu web, la documentació que cal aportar per formalitzar la matrícula i la manera com fer-la arribar a l’escola. Per formalitzar la matrícula els alumnes han de fer efectiu l’import de la taxa o preu públic.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail