Alumnat i famílies

Ensenyaments d'idiomes. Preinscripció 2019-2020

Per cursar ensenyaments d'idiomes a escoles oficials cal presentar la sol·licitud de preinscripció, llevat que es tracti de continuar a la mateixa escola en els ensenyaments del mateix idioma que es cursa actualment. Cal tenir 16 anys complerts l'any que es comencen els estudis, tot i que també hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'ESO.

Calendari

Preinscripció
26/07

Publicació de l’oferta de places: 26 de juliol de 2019

02/09 05/09

Presentació telemàtica de sol·licituds dels candidats que compleixen el requisit d'accés: del 2 al 5 de setembre de 2019 (fins a les 15 h )

05/09

Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2019 (fins a les 14 h)

02/09 05/09

Lliurament presencial o mitjançant l'aplicació informàtica de preinscripció de certificats que permeten l'exempció del test (alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a primer, o a primer A en el cas de cursos flexibilitzats): del 2 al 5 de setembre de 2019

06/09

Sorteig per fer la prova d'ordre:  6 de setembre de 2019, a les 10 h (la consulta de resultats es pot fer a partir de les 18 h a l’aplicació de preinscripció).

09/09 13/09

 Prova d'ordre d'accés i lliurament de certificat del B2: del 9 al 13 de setembre de 2019 (cal consultar el dia i l’hora al web de cada centre)

16/09 18/09

Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell): del 16 de setembre (a partir de les 12 h) al 18 de setembre de 2019 (fins a les 13 h)

18/09

Sorteig per a l’assignació de places: 18 de setembre de 2019, a les 14 h* (la consulta de resultats es pot fer a partir de les 18 h a l’aplicació de preinscripció)

25/09 26/09

Matrícula en línia dels alumnes admesos: del 18 de setembre (a partir de les 18 h) al 20 de setembre de 2019

25/09 26/09

Matrícula en línia dels alumnes en llista d'espera: 25 de setembre de 2019, des de les 12 h (anglès); 26 de setembre de 2019, des de les 9 h (tots els idiomes, anglès inclòs)

Informació general

Per cursar ensenyaments d'idiomes a escoles oficials cal presentar la sol·licitud de preinscripció, llevat que es tracti de continuar a la mateixa escola en els ensenyaments del mateix idioma que es cursa actualment.

Per accedir als ensenyaments d'idiomes en les EOI cal tenir 16 anys complerts l'any que es comencen els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'ESO.

La preinscripció, unificada per a totes les EOI de Catalunya, es fa mitjançant un formulari per via telemàtica. Es pot fer un màxim de dues preinscripcions i a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i fins a quatre horaris.

Segons l'EOI, s'imparteixen diversos tipus de cursos, modalitats i horaris:

Cursos extensius (de setembre a juny)

  • Modalitat presencial (130 hores): en general, classes de dues hores i quart dos dies per setmana
  • Modalitat semipresencial (130 hores): classes de dues hores i quart un dia per setmana i treball en línia
  • Modalitat de curs flexibilitzat (65 hores): classes de dues hores i quart un dia per setmana

Cursos quadrimestrals (primer període de setembre a gener i/o segon període de febrer a juny)

  • Modalitat de curs intensiu (65 hores): classes de dues hores i quart quatre dies per setmana
  • Modalitat de curs flexibilitzat (65 hores) (només alemany, només en algunes EOI): classes de dues hores i quart dos dies per setmana

Per conèixer l'oferta concreta de cursos, modalitats i horaris, consulteu els webs dels centres.

Accés

Per accedir a 1r curs no s'ha de fer el test de nivell; només cal fer-lo per cursar espanyol per a estrangers (s'ha de fer el test en tots els casos, independentment del curs al qual es vulgui accedir).

Per accedir a un curs superior a 1r hi ha dues opcions:

  • Preinscriure's al curs demanat sense fer el test de nivell, sempre que es disposi de la certificació o documentació acreditativa del nivell assolit corresponent, que es pot consultar al web del Departament d'Educació.
  • Preinscriure's demanant fer el test de nivell.

En els idiomes i centres per al quals hi ha més peticions que places per fer el test de nivell, es porta a terme un sorteig per assignar plaça per al test de nivell. Les persones que no obtenen plaça per fer-lo queden excloses del procés.

Assignació de places

Les sol·licituds de preinscripció es numeren correlativament en el moment de ser enviades. El número obtingut així s'utilitza per ordenar les sol·licituds a partir del resultat del sorteig corresponent per a l'assignació de places i el test de nivell.

Per al sorteig s'utilitza una aplicació informàtica que, per a cada idioma, genera un número aleatori comprès entre el número més baix i el més alt assignats en la preinscripció d'aquell idioma.

 

Cursos flexibilitzats

Són cursos que organitzen de forma progressiva els continguts dels cursos extensius (de 130 hores de durada) en dos cursos –A i B– també extensius, de 65 hores cadascun.

S'imparteixen de setembre a gener i de gener a juny en els centres i dels idiomes que s'especifiquen a la Consulta els centres educatius.

La preinscripció i matrícula segueix el mateix procés i calendari que el dels cursos quadrimestrals.

Les persones que volen accedir per primera vegada a l'aprenentatge de la llengua per mitjà dels cursos flexibilitzats han de preinscriure's al nivell 1A.

Si es tenen coneixements de l'idioma però no es disposa de cap dels documents que permeten l'exempció del test de nivell, cal sol·licitar fer el test.

Pel que fa als cursos flexibilitzats, també s'hi pot accedir directament si es compleixen les condicions següents:

  • Nivell 1B: Si s'ha superat el nivell 1A en la modalitat de curs flexibilitzat o, en la modalitat de curs d'estiu, s'ha assolit el primer curs o el curs 1A a qualsevol de les EOI de Catalunya.
  • Nivell 2B: Si s'ha superat el nivell 2A en la modalitat de curs flexibilitzat o, en la modalitat de curs d'estiu, s'ha assolit el segon curs o el curs 2A a qualsevol de les EOI de Catalunya.
  • Nivell 3B: Si s'ha superat el nivell 3A en la modalitat de curs flexibilitzat o, en la modalitat de curs d'estiu, s'ha assolit el tercer curs o el curs 3A a qualsevol de les EOI de Catalunya.

Consulta de centres

Per saber la situació exacta de les escoles oficials d'idiomes de Barcelona consulteu la guia de centres

Oferta de places

Consulta l'oferta de places dels diferents idiomes

 

Consulta de resultats

En les dates previstes al calendari es pot consultar a l'aplicació el resultat del sorteig per obtenir plaça per fer el test de nivell i del sorteig per a l'assignació de places.

Per saber el dia i l'hora del test de nivell, consulteu el web de l'escola oficial d'idiomes on heu estat admesos.

També a l'aplicació, a partir de les 18 h es pot consultar el resultat del sorteig per a l’assignació de places i la llista de sol·licituds admeses.

La matrícula es formalitza en línia a partir de les 18 h.

Sol·licitud de preinscripció

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula telemàticament en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula.

En cas que quedin places vacants, els candidats de la llista d’espera han de formalitzar la matrícula telemàticament en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula.

Les EOI fan pública, al tauler d’anuncis i al seu web, la documentació que cal aportar per formalitzar la matrícula i la manera com fer-la arribar a l’escola. Per formalitzar la matrícula els alumnes han de fer efectiu l’import de la taxa o preu públic.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail