Alumnat i famílies

Educació d'adults. Preinscripció 2019-2020

Calendari

Preinscripció
22/05

Publicació de l'oferta d'ensenyaments:  22 de maig de 2019

14/06

Publicació de l'oferta de places: 14 de juny de 2019

01/06 30/06

Període preferent d’informació i orientació per als alumnes nous: durant el mes de juny de 2019

18/06 25/06

Termini per presentar les sol·licituds: del 18 al 25 de juny de 2019

01/07

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juliol de 2019

02/07

Sorteig: 2 de juliol del 2019 (11 h, Serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)

 

01/07 05/07

Termini per presentar una reclamació: del 1 al 5 de juliol de 2019

08/07

Llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 8 de juliol de 2019

10/07

Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 10 de juliol de 2019

Matrícula
02/09 09/09

Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 9 de setembre de 2019

12/09

Matrícula de los alumnat de la llista d'espera i nou alumnat: a partir del 12 de setembre de 2019

Els centres poden establir diferents dates de matrícula per als ensenyaments que ofereixen, sempre que siguin dins el període general de matrícula establert; aquetes dates s'han de fer públiques en el centre abans de l'inici del període de presentació de sol·licituds.

Informació i requisits

Les persones que volen accedir a un centre o una aula de formació d'adults han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Per preinscriure's al curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjàcal tenir, com a mínim, 17 anys l'any d'inici del curs. Aquest curs segueix el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts amb caràcter general per als ensenyaments de formació d'adults.

Requisits d'accés

Amb caràcter general poden accedir a aquests enenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixin durant l'any natural que inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural que inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:

 • tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari,
 • trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball,
 • ser esportista d'alt rendiment,
 • cursar o haver cursat un programa de formació i inserció (PFI)
 • voler cursar la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà
 • participar al programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació".

La gerent del Consorci d'Educació de Barcelona pot autoritzar la incorporació d'alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d'educació.

Consulta de centres

A la sol·licitud de preinscripció cal especificar per ordre de preferència els centres i les aules de formació d'adults a les quan es demana accés.

Es pot consultar la situació i informació relativa als centres i a les aules de formació d'adults a la guia de centres de Barcelona.

Oferta dels centres d'educació d'adults

Consutla l'oferta dels centres d'educació d'adults de la ciutat de Barcelona, PDF

 

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat; el compliment d'aquest criteri s'ha d'acreditar amb la documentació corresponent (el barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions). En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic del número de desempat.

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen).

Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, també cal presentar:

 • Persones amb contracte laboral: document que acrediti la seva afiliació a la Seguretat Social (si no tenen obligació d'estar afiliats, el certificat del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals).
 • Persones en procés d'obtenció d'un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.
  Esportistes d'alt rendiment que comparteixen ensenyaments: certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l'Esport.
 • Persones que han cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI): certificat en què consti que l'han cursat.
 • Persones que participen al programa "Joves per l'ocupació": document acreditatiu expedit per l'entitat on han desenvolupat el programa.
 • Persones menors d'edat
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 
Criteris de prioritat

Té preferència per cursar aquests ensenyaments:

 1. Qui visqui o treballi en el mateix municipi on està situat el centre o l'aula.
 2. Qui visqui o treballi en un municipi proper al municipi del centre o aula, on no hi hagi oferta pública de formació d'adults dels ensenyaments que se sol·liciten.
 3. Qui hagi cursat i superat un programa de formació i inserció.
 4. Qui participi en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació".
   

Sol·licitud de preinscripció

Consulta els resultats

En els dies indicats en el calendari, cada centre o aula publica:

 • La llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. Cal comprovar que les dades són correctes i, si no és així, en el termini establert, es pot presentar una reclamació en el centre o l'aula.
 • La llista de les sol·licituds amb la puntuació definitiva.
 • La llista dels persones admeses i la la llista d'espera.

Matrícula

Els alumnes que repeteixen o promocionen al nivell següent de l'ensenyament, o d'un ensenyament vinculat, es matriculen segons el calendari de cada centre o aula, sempre dins el termini previst (sens perjudici que el centre pugui condicionar la matrícula al fet que la persona afectada confirmi, durant el mes de setembre, que manté el seu interès per ocupar la plaça reservada).

Els alumnes només tenen dret a reserva de plaça per repetició una única vegada per ensenyament i nivell.

Els nous alumnes admesos han de formalitzar la matrícula els dies indicats al calendari.

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden vacants, el centre les ofereix als sol·licitants de la llista d'espera, respectant l'ordre obtingut; exhaurida la llista o si no n'hi ha, es poden matricular les persones que ho sol·licitin.

Per a les activitats que s'ofereixen de nou al llarg del curs, cada centre o aula anuncia al seu tauler d'anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l'inici del procés, el calendari d'actuacions i el procediment d'admissió i ha d'explicar com s'actua si hi ha més sol·licituds que places disponibles.


 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail