Alumnat i famílies

Arts plàstiques i disseny de grau mitjà. Preinscripció 2019-2020

Per accedir als cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o una titulació superior, i superar la prova específica d'accés.

Calendari

Preinscripció
10/05

Publicació de l'oferta inicial de places escolars:  10 de maig de 2019

14/05 21/05
Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 21 de maig de 2019 (Termini per presentar la documentació: fins al 23 de maig de 2019)
07/06

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 7 de juny de 2019

10/06 14/06

Termini per presentar reclamacions: del 10 al 14 de juny de 2019

19/06

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2019

20/06

Sorteig del número de desempat: 20 de juny de 2019, a les 11 h (serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)

25/06

 Llista ordenada definitiva: 25 de juny de 2019

05/07

 Publicació de l’oferta final: 5 de juliol de 2019

08/07

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 8 de juliol de 2019

Matrícula
09/07 15/07

Termini per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 al 15 de juliol de 2019

Requisits d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

Requisits d'accés

Per accedir a aquests ensenyaments cal complir algun dels requisits següents:

  • tenir una titulació que permeti l'accés directe,
  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un d'equivalent a efectes acadèmics),
    tenir una titulació superior,
  • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà o haver superat la part comuna d'accés als cicles i a més superar la prova específica d'accés.


Les persones que no compleixen els requisits anteriors també hi poden accedir si superen la prova d'accés.

Consulta de centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal que especifiqueu, per ordre de preferència, els cicles, els torns i els centres educatius.

La consulta de centres que es publicarà el 10 de maig de 2019 correspon a l'oferta inicial de places escolars. En aquesta consulta podeu seleccionar per curs, titularitat i lloc geogràfic (àmbit territorial, comarca i municipi)

Oferta de places

Batxillerat artístic i Arts plàstiques i disseny de grau mitjà, PDF

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat específic.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Documentació identificativa

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2019 també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació acreditativa del criteri de prioritat

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis que donen dret a l'accés directe o la qualificació de la prova d'accés. El document que cal presentar és el certificat acadèmic.

Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011, no cal presentar el certificat de superació perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves i es mostra en la llista de sol·licituds amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, cal acreditar la superació de la prova documentalment durant el període de reclamació indicat al calendari.

Els alumnes que encara cursen els estudis en el moment de presentar la sol·licitud poden acreditar documentalment la qualificació obtinguda fins al final del període de reclamacions indicat al calendari.
 
Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell

Els esportistes d'alt rendiment o alt nivell han de presentar una còpia del BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o el certificat del Consell Català de l'Esport que ho acredita, o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.

Sol·licitud de presincripció

Consulta de resultats

En les dates del calendari cada centre publica al seu tauler d'anuncis les llistes amb els resultats del procés de preinscripció. 

Podeu consultar els resultats des d'aquesta pàgina; per fer-ho es necessita:

  • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'hagi indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
  • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes o de l'alumne o alumna (si és major d'edat)

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat: 193 

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir del criteri de prioritat i el número de desempat.

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera formada per les sol·licituds de les persones que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena pels criteris de prioritat i el número de desempat. Cada centre gestiona la llista d'espera i ofereix les vacants als participants, fins al 22 de juliol de 2019.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se a aquests estudis durant el període ordinari de matrícula, no se'ls manté la plaça assignada.

Els alumnes més grans de 28 anys han d'acreditar que disposen de la targeta sanitària o d'una assegurança escolar obligatòria (subscrita pel mateix alumne o alumna).

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. La llista d'espera està en funcionament fins al 27 de juliol de 2018.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail