Alumnat i famílies

Batxillerat. Preinscripció 2019-2020

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s'hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s'hagi obtingut el graduat en educació secundària.

Calendari

10/05

Publicació de l'oferta inicial de places: 10 de maig de 2019

14/05 21/05

Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 21 de maig de 2019  (Termini per presentar la documentació al centre: fins al 23 de maig de 2019)

04/06

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019

05/06 12/06

Termini per presentar una reclamació: del 5 al 12 de juny de 2019

17/06

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 17 de juny de 2019

18/06

Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2019, a les 11 h (Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)

21/06

Llista ordenada definitiva: 21 de juny de 2019

05/07

Oferta final: 5 de juliol de 2019

08/07

Llista d’alumnes admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019

 

Matrícula
09/07 15/07

Matrícula ordinària dels alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 al 15 de juliol de 2019

Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 9 al 15 de juliol de 2019

06/09 10/09

Matrícula extraordinària dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2019

Batxillerat nocturn

Es poden matricular al batxillerat en règim nocturn les persones que tenen 18 anys o més i les que tenen entre 16 i 18 anys i no poden seguir estudis en règim diürn per motius laborals; per acreditar-ho cal presentar el document d'afiliació a la Seguretat Social o, si l'alumne no té obligació d'estar afiliat, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals. El consell escolar del centre pot valorar altres motius d'admissibilitat.

Centre amb ensenyaments integrats de música i dansa

Les persones que volen accedir l'Institut Escola Oriol Martorell de Barcelona per cursar-hi batxillerat i ensenyaments de música o de dansa cal que presentin la sol·licitud de preinscripció (i la documentació) en aquest centre. Per demanar altres centres poden presentar, durant el mateix període, una segona sol·licitud al centre no integrat demanat en primer lloc.

El calendaris de publicació de l'oferta, presentació de sol·licituds i matrícula, així com la documentació que cal presentar són els mateixos que els establerts per a la resta de centres.

Per poder accedir a aquests ensenyaments cal que els sol·licitants obtinguin la valoració positiva de les seves aptituds artístiques mitjançant la superació de la prova específica d'accés de l'especialitat (en música o en dansa).

L'admissió s'efectua d'acord amb el resultat d’aquesta prova, de manera separada per a música i dansa; quan el resultat de la prova és numèric s'ordena de la més alta a la més baixa i si es produeix un empat, s'apliquen els criteris generals de prioritat i, si cal, el sorteig per al número de desempat.

Consulta de centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar per ordre de preferència les modalitats i els centres educatius a què es vol accedir.

A la guia de centres hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon i ensenyaments i, si és el cas, l'adscripció amb altres centres.

Els centres adscrits són els que estan vinculats perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un tinguin prioritat per accedir a un altre si els dos estan adscrits.

Segons el moment que es consulta, la informació de les places correspon a l'oferta inicial o a l'oferta final (consulteu el calendari).

Consulta els centres educatius

Àrees d'influència

A la ciutat de Barcelona, l’àrea d’influència es correspon amb el districte municipal si es tracta d’un batxillerat no artístic; per al batxillerat artístic, l’àrea d’influència és el municipi de Barcelona.

Institut Manuel Carrasco i Formiguera, districtes de Nou Barris i Horta-Guinardó

Oferta de places

Batxillerat no artístics i Formació professional de grau mitjà, PDF

Batxillerat artístic i Arts plàstiques i disseny de grau mitjà, PDF

 

Documentació i criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l'alumne que es pugui validar electrònicament.

Si s'ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s'ha pogut validar electrònicament, també s'haurà de presentar la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne.

En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre educatiu que s'ha demanat en primera opció i en el termini establert.

A cada sol·licitud se li assigna de manera obligatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del sorteig públic del número de desempat.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l'ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris. El compliment d'aquests criteris s'ha d'acreditar amb la documentació especificada.

El barem de punts que tenen associat els criteris de prioritat permeten ordenar totes les sol·licituds. (El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.) En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

 

Documentació identificativa

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2019, ha de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'orígen si es tracta d'estrangers comunitaris.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durany l'any 2019, ha de presentar els documents següents:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'orígen si es tracta d'estrangers comunitaris.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

 

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet perquè s'adoptin les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

a) Criteri específic

Per preinscriure's al batxillerat en un centre determinat tenen preferència els alumnes que procedeixin dels centres i ensenyaments que hi són adscrits, excepte per la modalitat d'arts. En aquest cas no s'ha de presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

 • Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare/mare, el tutor/a, o el guardador/a de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'influència: 15 punts
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

 • L'acreditació de les dades del domicili habitual s'obtindrà electrònicament mitjançant l'accés al padró municipal d'habitants. Només en el cas que el Departament d'Educació no pugui accedir a les dades, el domicili s'ha d'acreditar amb el DNI o NIE de la persona sol·licitant o el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal presentar la còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció o del seu equivalent, la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Document

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció o de l'equivalent, la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare/mare, tutor/a, un germà/ana.

Barem: 10 punts

Documents:

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

5. Expedient acadèmic

Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals.

Document:

 • Si es tracta d'estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

c) Criteris complementaris

1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Document

 • Les dades s'obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si no es pot accedir a les dades o l'organisme emissor és d'altres comunitats autònomes, el criteri s'acredita mitjançant l'original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment amb el batxillerat

Encara que no provinguin d’un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places de batxillerat dels centres amb l’horari adaptat:

- els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de dansa. En el moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en formalitzar la matrícula han de declarar que estan matriculats o admesos pendents de matrícula en un centre autoritzat per cursar aquests ensenyaments;

- els alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment (inclosos els esportistes integrats en la tecnificació esportiva i els esportistes d'alt nivell o alt rendiment). Aquesta condició s'acredita amb un dels documents següents:

 • Certificat del Consell Català de l'Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l'etapa de tecnificació esportiva.
 • Certificat del Consell Català de l'Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d'Esport, per als esportistes d'alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.
 • Relació d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d'alt nivell.

Sol·licitud de preinscripció

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d'arts i les que provenen d'un institut que ja no imparteix el batxillerat.

Fer la preinscripció

Consulta de resultats

En les dates que es detallen en el calendari cada centre publica al seu tauler d'anuncis les llistes amb els resultats del procés de preinscripció (les oficines municipals d'escolarització publiquen les corresponents al municipi).

Per consultar les llistes des del web cal:

 • El codi de la sol·licitud. Si a la sol·licitud vau especificar una adreça de correu electrònic, quan es pugui fer la consulta hi rebreu un missatge amb aquest codi (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
 • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors.

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

Llistes ordenades alfabèticament on hi ha:

 • la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem i
 • el número aleatori assignat (i que serveix per ordenar-les en cas d'empat).

Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada es pot presentar una reclamació al mateix centre. Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar.

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

El número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat al batxillerat és el 14.943

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat.

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d’espera formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Les vacants que es produeixen en els centres amb llista d'espera s'han d'oferir als alumnes que l'han demanat en primera opció; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.

Els nous batxillerats

Batxillerat professionalitzador

Un batxillerat més enfocat a accedir a CFGS però que també et permetrà realitzar les PAU. Es tracta d'estudis més competencials, amb Estada a l'empresa com a matèria específica i més proper al món empresarial. Aquest nou curs l'impartiran a Barcelona: l’Institut Lluís Vives, l’Institut La Guineueta i l’Institut Sant Andreu.

Batxillerat amb treball per reptes amb unitats Formatives de Cicles Formatius o projectes d’Aprenentatge i servei

Es tracta d'una modalitat de batxillerat més competencial i experimental, que inclou assignatures específiques basades en els continguts i manera de treballar dels Cicles Formatius. Aquest nou curs l'impartiran a Barcelona: l’Institut Miquel Tarradell, l’Institut Pau Claris, l’Escola del Treball, l’Institut Montjuïc, l’Institut Les Corts, l’Institut Pedralbes (fusió Àusias March i Joan Boscà),l’Institut Anna Gironella de Mundet, l’Institut Joan Brossa, l’Institut Tecnològic de Barcelona, l’EASD Llotja i l’Institut Joan d’Àustria.

Batxillerat en 3 cursos

Et permet preparar-te, tant per accedir a Estudis Universitaris com a cicles formatius de grau superior de manera més flexible, en tres cursos. El podràs estudiar a: l’Institut Infanta Isabel d’Aragó, l’Institut Juan Manuel Zafra,l’ Institut Jaume Balmes.

Batxillerat en 3 cursos amb ensenyaments esportius

Amb aquest Batxillerat, obtindràs dues titulacions, tècnic/a en Salvament i Socorrisme, (a segon ja tindràs el títol) i Batxillerat. El pots estudiar a l’institut Ferran Tallada. Cal que t'inscriguis abans a la prova d’accés, del 3 al 22 de maig. La inscripció cal fer-la directament a l’Institut Ferran Tallada.

Batxillerat lingüístic

Et permet cursar matèries específiques de llengües estrangeres a Escoles Oficials d'Idiomes. Els centres que te l'ofereixen són:l’ Institut Joan Salvat-Papasseit, l’Institut Verdaguer, l’Institut Les Corts,l’Institut Vila de Gràcia i l’Institut Joan d’Àustria.

Doble titulació de batxillerat i baccalauréat

Per a l'accés als centres que imparteixen el currículum mixt per a l'obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, cal acreditar el nivell de coneixements de francès mitjançant un certificat o la superació d'una prova de nivell.

Un cop acreditat el coneixement de francès requerit, l'admissió a aquestes places es fa a partir de la qualificació mitjana d'educació secundària obligatòria o de la mitjana dels tres primers cursos en cas que aquesta no s’hagi acabat.

Si l'alumne cursa estudis en un sistema educatiu estranger ha de demanar al Departament d'Ensenyament el càlcul de la qualificació mitjana equivalent als tres primers cursos de l'ESO.

Calendari

 • Llista de centres que ofereixen la doble titulació: no més tard del 24 d'abril de 2019
  Cada centre publica l'oferta de places reservades per a aquests ensenyaments: 26 d'abril de 2019
 • Presentació de sol·licituds al centre: del 2 al 6 de maig de 2019
 • Llista d'alumnes admesos: 13 de maig de 2019
   
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail