Alumnat i famílies

Animació en circ i tècniques d'actuació teatral. Preinscripció 2018-2019

Per accedir al cicle de grau mitjà d'animació en circ o al cicle de de grau superior de tècniques d'actuació teatral cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa i superar la prova específica d'accés respectiva el mateix any de l'nici del curs acadèmic.

Centres

Cicle de grau mitjà d'animació en circ

Cicle de grau superior d'Arts del Circ

Cicle de grau superior de tècniques d'actuació teatral

Sol·licitud de preinscripció

Heu de presentar la sol·licitud per fer la prova específica d'accés en el centre on voleu cursar els ensenyaments. Amb la presentació d'aquest document, al qual heu d'adjuntar la documentació acreditativa, ja queda formalitzada la sol·licitud de preinscripció.

Els alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual i no aproven en la convocatòria ordinària poden presentar sol·licitud de preinscripció al cicle de Tècniques d'Actuació Teatral de grau superior; si aproven el batxillerat a la convocatòria extraordinària i acrediten la qualificació obtinguda en el termini establert pel centre, se'ls assignarà una de les places vacants després d'assignar plaça als que complien el requisit d'accés en el moment de la preinscripció.

Fer la sol·licitud

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar:

Original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen).

Les persones menors d'edat també han de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Atès que el criteri de prioritat específic que es fa servir per ordenar les sol·licituds és la qualificació de la prova específica d'accés, cal presentar el certificat acadèmic amb aquesta qualificació.

Si es produeix un empat en la puntuació, aquest es resol mitjançant el sorteig que es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de cada centre. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Per formalitzar la matrícula cal presentar: 

  • la documentació acreditativa del requisit acadèmic d'accés
  • les persones majors de 28 anys que no disposin de la targeta sanitària han d'acreditar que tenen una assegurança equivalent a la cobertura de l'assegurança escolar obligatòria (que ha de subscriure el sol·licitant).

Les persones que compleixen aquests requisits però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent.

Les persones amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació (la matrícula es condiciona a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació).

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail