Alumnat i famílies

Educació infantil (3-6), educació primària (6-12) i educació secundària obligatòria (12-16). Preinscripció 2019-2020

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Calendari

Preinscripció
27/03

Publicació de l'oferta inicial de places: 27 de març de 2019

29/03 09/04

Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de març al 9 d'abril de 2019

(presentació de documentació fins al 10 d'abril de 2019)

26/04

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 26 d'abril de 2019

29/04 03/05

Termini per presentar una reclamació: del 29 d'abril al 3 de maig de 2019

08/05

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019

09/05

Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2019, a les 11 h (Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)

14/05

Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019

30/05 03/06

Període d'ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 30 de maig al 3 de juny de 2019

 

11/06

Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2019

 

12/06

Llista d’alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2019

13/06 17/06

Reclamacions a les places assignades d'ofici: del 13 al 17 de juny (aquestes reclamacions es resoldran durant el mes de juny en el context de les places vacants).

Matrícula
20/06 26/06
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: del 20 al 26 de juny de 2019
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019. (Les proves extraordinàries de l'educació secundària obligatòria cal fer-les entre el 20 i el 26 de juny 2019 després de l'avaluació final ordinària).

 

Calendari de preinscripció i matrícula (descarrega la versió per imprimir)Baixar fitxer

 

Consulta de centres i oferta inicial de places

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar els centres educatius sol·licitats per ordre de preferència.

A la Guia de centres hi trobareu la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon, ensenyaments i grups de cadascun i, si és el cas, l'adscripció entre centres. Els centres adscrits són els que estan vinculats pel Consorci d'Educació perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan adscrits.

Àrees d'influència

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat al centre, es té en compte l'àrea d'influència del centre.

A la ciutat de Barcelona, la proximitat al centre es calcula a partir de l'illa de cases on està situat el domicili de l'alumne o l'alumna. Per conèixer la vostra àrea de proximitat podeu consultar a:

Oferta de places escolars inicials dels centres

Oferta inicial de vacants

(Una vegada descomptades pels centres les places reservades previstes de promoció i repetició)

 

Criteris de prioritat i documentació acreditativa

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents: 

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

a) Criteri específic

No cal presentar cap documentació.

b) Criteris generals

1. Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada,amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).


La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un sol centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

Només si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic, cal presentar un certificat d'aquest centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

Documentació:

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

Barem: 10 punts

Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documentació:

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteris complementaris

 • L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

  Barem: 15 punts

  Documentació: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 • Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment

Encara que no provinguin d’un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places d’ESO dels centres amb l’horari adaptat:

 • Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de dansa. En el moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en formalitzar la matrícula han de declarar que estan matriculats o admesos pendents de matricula en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.
 • Els alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment (inclosos els esportistes integrats en la tecnificació esportiva i els esportistes d’alt nivell o alt rendiment). Aquesta condició s'acredita amb un dels documents següents:
  - Certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació esportiva.
  - Certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.
  - Relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell.

Sol·licitud de preinscripció

Fer la preinscripció

Sol·licitud de preinscripció (internet)

Sol·licitud de preinscripció (presencial), PDF

Solicitud de preinscripción (internet) castellano

Solicitud de preincripción (presencial)  castellano

Cal tenir en compte que:

 • Omplir la sol·licitud amb totes les dades demanades i indicar per ordre de preferència els centres on es voldria escolaritzar a l’infant, fins un màxim de 10.
 • Una única sol·licitud per alumne, presentar una nova sol•licitud passat el període de preinscripció suposa perdre tots els punts obtinguts en la baremació
 • Cal fer constar l'identificador de l’alumne del Registre d'alumnes  (RALC) *
 • Presentar la sol·licitud amb la documentació acreditativa al centre demanat en primera opció en el termini establert. També es pot presentar a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació o a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.
 • És molt important indicar a la sol·licitud el màxim de centres desitjables, per tal d’augmentar les possibilitats d’obtenir plaça en algun dels centres escollits.

El camp de l'adreça de correu electrònic s'aconsella omplir-lo per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap adreça de correu es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc.

El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

 

* Identificador de l'alumne del Registre (IDALU)

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, a Barcelona, el pare, mare o tutor de l’alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent. També poden obtenir-lo o a través d’una aplicació en línia (si disposeu d’algun sistema d’identificació digital i sou major d’edat o tutor/a legal de l’alumne/a.)

El camp de l'adreça de correu electrònic és obligatori.

Per a les consultes per internet dels resultats s’ha d’utilitzar el codi de sol·licitud i el DNI/NIE/passaport del tutor que s’hagi indicat a la sol·licitud de preinscripció com a persona de referència per a les consultes.

Ampliació de la sol·licitud de preinscripció per a l'assignació d'ofici

Informació per a tothom que ha presentat sol·licitud de P3 i 1r d’ESO. També és vàlida per a les persones sol·licitants d’altres nivells si s’ha marcat explícitament la casella d’assignació d’ofici,

Es comunica, per correu electrònic i sms, a les famílies que poden ampliar la sol·licitud i incorporar fins a cinc noves peticions d’ofici, d’entre els centres que tinguin vacants després d’haver fet la primera fase de l’assignació.

Les famílies podran accedir a la sol·licitud per fer l’ampliació de les peticions, mitjançant un enllaç que trobaran en el missatge electrònic, en el qual també podran consultar les vacants.

 

Consulta de resultats

En les dates indicades al calendari, els centres publiquen al tauler d’anuncis les diverses llistes de resultats. També es poden consultar a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació, presentant una còpia de la sol·licitud o bé el DNI de la persona que ha fet la preinscripció.

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors permet consultar des d’aquesta pàgina els resultats del procés (si no rebeu el missatge comproveu que no es trobi a la carpeta de correu brossa).


Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s'ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud.

Els germans que demanen plaça al mateix centre, ensenyament i nivell, si ho fan constar a la sol·licitud, se'ls assigna el mateix número de desempat.

 • Número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat: 140.574 (s'han rebut un total de 148.693 sol·licituds)


Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Les sol·licituds s'ordenen segons els criteris de prioritat, la puntuació definitiva i el número de desempat.

 
Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Cada centre publica la llista d'alumnes admesos al centre i la llista d'alumnes que s'hi han preinscrit, però que tenen un altre centre assignat. Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d'espera.

La llista d'espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Fins al 5 de setembre de 2019 si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna vacant, aquesta s'ha d'oferir als alumnes que han demanat aquell centre en primera opció (o posteriors) i no se'ls ha assignat ja un centre demanat amb prioritat; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.


Llistes d'alumnes matriculats

A l'inici de curs es publica la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió així com el nombre de vacants resultants, un cop finalitzat el procés. 

On us podeu informar

Atenció presencial

 • Als centres educatius d’educació infantil, primària i secundària

 • Oficina d’Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona
  Pl. d’Urquinaona, 6

 • Oficines d’Escolarització

Les famílies que optin a un centre dels districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Andreu poden adreçar-se, informar-se i lliurar la sol·licitud de preinscripció a les oficines municipals habilitades en aquests districtes.

Ciutat Vella
Placeta del Pi, 2

Nou Barris
C. de Nil, 27 baixos

Sant Andreu
C. de Sant Adrià , 20 (antigues
oficines Fabra i Coats)

Horari d'atenció de les oficines

 • De dilluns , dimecres i divendres de 8.30 a 14 h
 • Dimarts i dijous de 8.30 a 17 h
 • Mesos de juny, juliol i agost i vacances escolars de Nadal i Setmana Santa: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.

 

 • Oficines d’atenció ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona

Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Miquel1 Pl. de Sant Miquel, 3
Districte de Ciutat Vella2
C. de les Ramalleres, 17

Districte de l’Eixample
C. d’Aragó, 328

Districte de Sants-Montjuïc
C. de la Creu Coberta, 104

Districte de les Corts
Pl. de Comas, 18

Districte de Sarrià–Sant Gervasi
C. d’Anglí, 31

Districte de Gràcia
Pl. de la Vila de Gràcia, 2

Districte d’Horta–Guinardó
C. de Lepant, 387

Districte de Nou Barris
Pl. Major de Nou Barris, 1

Districte de Sant Andreu
C. del Segre, 24

Districte de Sant Martí
Pl. de Valentí Almirall, 1

Atenció telemàtica i telefònica

Consorci d’Educació de Barcelona
edubcn.cat

Departament d’Ensenyament
gencat.cat/ensenyament
012

Ajuntament de Barcelona
barcelona.cat/educacio
010

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail