Alumnat i famílies

Educació infantil (3-6), educació primària (6-12) i educació secundària obligatòria (12-16). Preinscripció 2018-2019

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Calendari

Preinscripció
09/04

Publicació de l'oferta inicial de places: 9 d'abril de 2018

13/04 24/04

Termini per presentar la sol·licitud: del 13 al 24 d'abril de 2018

03/05

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018

04/05 08/05

Termini per presentar una reclamació: del 4 al 8 de maig de 2018

10/05

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig de 2018

11/05

Sorteig del número de desempat: 11 de maig de 2018, a les 11 h (Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)

15/05

Llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018

31/05 04/06

Període d'ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 31 de maig al 4 de juny de 2018

 

11/06

Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2018

 

12/06

Llista d’alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2018

Període de reclamació sobre l'assignació d'ofici
13/06 15/06

Les famílies que no estan d'acord amb l'assignació d'ofici han de presentar una reclamació per tal que es revisi la situació.

Matrícula
21/06 27/06
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: del 21 al 27 de juny de 2018
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO (i confirmació de plaça assignada per als alumnes pendents de l'avaluació de setembre): del 25 al 29 de juny de 2018
 • Alumnes d'ESO pendents de l'avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018

Calendari de preinscripció i matrícula (descarrega la versió per imprimir)Baixar fitxer

 

Consulta de centres i oferta de places

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar els centres educatius sol·licitats per ordre de preferència.

A la Guia de centres hi trobareu la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon, ensenyaments i grups de cadascun i, si és el cas, l'adscripció entre centres. Els centres adscrits són els que estan vinculats pel Consorci d'Educació perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan adscrits.

Àrees d'influència

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat al centre, es té en compte l'àrea d'influència del centre.

A la ciutat de Barcelona, la proximitat al centre es calcula a partir de l'illa de cases on està situat el domicili de l'alumne o l'alumna. Per conèixer la vostra àrea de proximitat podeu consultar a:

Oferta inicial de places

Criteris de prioritat i documentació acreditativa

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentacio següent

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, generals o complementaris) han de presentar la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri.

a) Criteri específic

No cal presentar cap documentació.

b) Criteris generals

 • Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada,amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).

  La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un sol centre de secundària).

  Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

  Barem: 40 punts

  Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

  Només si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic, cal presentar un certificat d'aquest centre.
 • Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

  Barem
 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

  Documentació:
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
 • Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

  Barem: 10 punts

  Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

  Barem: 10 punts

  Documentació:
 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteris complementaris

 • L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

  Barem: 15 punts

  Documentació: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

  Barem: 10 punts

  Documentació: informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s'ha fet tenint en compte els criteris del Departament de Salut.

 • El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats (en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals) al centre per al qual es presenta la sol·licitud.

  Són ensenyaments gratuïts i universals: el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, els programes de qualificació professional inicial (PQPI) i els cicles de formació professional de grau mitjà.

  Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari, l'educació general bàsica (EGB), els ensenyaments primaris, el 1r i 2n curs de batxillerat unificat polivalent (BUP) o el batxillerat elemental o el batxillerat superior, i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys

  Barem: 5 punts

  Documentació: cap perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

 

Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment

Encara que no provinguin d’un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places d’ESO dels centres amb l’horari adaptat:

 • Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de dansa. En el moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en formalitzar la matrícula han de declarar que estan matriculats o admesos pendents de matricula en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.

 • Els alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment (inclosos els esportistes integrats en la tecnificació esportiva i els esportistes d’alt nivell o alt rendiment). Aquesta condició s'acredita amb un dels documenst següents:
  - Certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació esportiva.
  - Certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.
  - Relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell.

Sol·licitud de preinscripció

Fer la preinscripció

Sol·licitud de preinscripció (internet)

Sol·licitud de preincripció (presencial)

Sol·licitud de preinscripción (internet) castellano

Sol·licitud de preincripción (presencial)  castellano

Cal tenir en compte que:

 • Omplir la sol·licitud amb totes les dades demanades i indicar per ordre de preferència els centres on es voldria escolaritzar a l’infant, fins un màxim de 10.
 • Una única sol·licitud per alumne, presentar una nova sol•licitud passat el període de preinscripció suposa perdre tots els punts obtinguts en la baremació
 • Cal fer constar l'identificador de l’alumne del Registre d'alumnes  (RALC) *
 • Presentar la sol·licitud amb la documentació acreditativa al centre demanat en primera opció en el termini establert. També es pot presentar a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació o a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.
 • És molt important indicar a la sol·licitud el màxim de centres desitjables, per tal d’augmentar les possibilitats d’obtenir plaça en algun dels centres escollits.

El camp de l'adreça de correu electrònic s'aconsella omplir-lo per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap adreça de correu es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc.

El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).


* Identificador de l'alumne del Registre (IDALU)

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, a Barcelona, el pare, mare o tutor de l’alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

El camp de l'adreça de correu electrònic és obligatori.

Per a les consultes per internet dels resultats s’ha d’utilitzar el codi de sol·licitud i el DNI/NIE/passaport del tutor que s’hagi indicat a la sol·licitud de preinscripció com a persona de referència per a les consultes.

Ampliació de la sol·licitud de preinscripció per a l'assignació d'ofici

Informació per a tothom que ha presentat sol·licitud de P3 i 1r d’ESO. També és vàlida per a les persones sol·licitants d’altres nivells si s’ha marcat explícitament la casella d’assignació d’ofici,

Es comunica, per correu electrònic i sms, a les famílies que poden ampliar la sol·licitud i incorporar fins a cinc noves peticions d’ofici, d’entre els centres que tinguin vacants després d’haver fet la primera fase de l’assignació.

Les famílies podran accedir a la sol·licitud per fer l’ampliació de les peticions, mitjançant un enllaç que trobaran en el missatge electrònic, en el qual també podran consultar les vacants.

 

Consulta de resultats

En les dates indicades al calendari, els centres publiquen al tauler d’anuncis les diverses llistes de resultats. També es poden consultar a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació, presentant una còpia de la sol·licitud o bé el DNI de la persona que ha fet la preinscripció.

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors permet consultar des d’aquesta pàgina els resultats del procés (si no rebeu el missatge comproveu que no es trobi a la carpeta de correu brossa).

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l’ordenació en cas d’empat).

Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre. Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna.

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s’ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud.

13.841, número per determinar l'ordre en cas d'empat (nombre total de sol·licituds 151.653)

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Les sol·licituds s’ordenen segons els criteris de prioritat, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera 

Cada centre publica la llista d’alumnes admesos al centre i la llista d’alumnes que s’hi ha preinscrit però tenen un altre centre assignat. Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d’espera.

La llista d’espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d’ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s’ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Llistes d'alumnes matriculats

A l’inici de curs es publica la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió així com el nombre de vacants resultants, un cop finalitzat en procés. 

Reclamació sobre l'assignació d'ofici

A partir del dia 12 de juny, que sortirà la llista definitiva d’admesos, les famílies que hagin obtingut plaça d’ofici i que no hi estiguin d’acord,  podran presentar la corresponent reclamació durant els tres dies següents, és a dir els dies 13,14 i 15 de juny.

Les reclamacions s’han de presentar a través d'un formulari electrònic en línia.

Més informació

On us podeu informar

Atenció presencial

 • Als centres educatius d’educació infantil, primària i secundària

 • Oficina d’Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona
  Pl. d’Urquinaona, 6

 • Oficines d’Escolarització

Les famílies que optin a un centre dels districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Andreu poden adreçar-se, informar-se i lliurar la sol·licitud de preinscripció a les oficines municipals habilitades en aquests districtes.

Ciutat Vella
Placeta del Pi, 2

Nou Barris
C. de Nil, 27 baixos

Sant Andreu
C. de Sant Adrià , 20 (antigues
oficines Fabra i Coats)

Horari d'atenció de les oficines

 • De dilluns a dijous de 8.30 a 17 h
 • Divendres i vigílies de festiu de 8.30 a 14 h
 • Mesos de juny, juliol i agost i vacances escolars de Nadal i Setmana Santa: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.
 • La setmana del 13 al 17 d’agost de 2018 l’Oficina d’Atenció romandrà tancada.

 

 

 • Oficines d’atenció ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona

Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Miquel1 Pl. de Sant Miquel, 3
Districte de Ciutat Vella2
C. de les Ramalleres, 17

Districte de l’Eixample
C. d’Aragó, 328

Districte de Sants-Montjuïc
C. de la Creu Coberta, 104

Districte de les Corts
Pl. de Comas, 18

Districte de Sarrià–Sant Gervasi
C. d’Anglí, 31

Districte de Gràcia
Pl. de la Vila de Gràcia, 2

Districte d’Horta–Guinardó
C. de Lepant, 387

Districte de Nou Barris
Pl. Major de Nou Barris, 1

Districte de Sant Andreu
C. del Segre, 24

Districte de Sant Martí
Pl. de Valentí Almirall, 1

Atenció telemàtica

Consorci d’Educació de Barcelona
935 511 000
edubcn.cat

Departament d’Ensenyament
gencat.cat/ensenyament
012

Ajuntament de Barcelona
barcelona.cat/educacio
010

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail