!més
info

Noticies

Torna

Augmenten un 5% les ajudes en beques menjador

30/11/2016

Aquest curs 2016- 2017, s’han atorgat un total de 23.617 ajuts en beques menjador, una xifra que representa un augment del 5% respecte el curs anterior. La despesa final d’aquesta convocatòria s’ha incrementat gairebé en 1 milió d’euros i ha permès atorgar l’ajut a totes les persones que complien els requisits demanats.

Aquest curs es destinaran a les famílies de la ciutat en concepte d’ajuts de menjador un total de 17.613.845 euros, aproximadament 1 milió d’euros més que el període anterior. D’aquesta manera, s’han pogut atorgar un total de 23.617 beques de menjador a famílies desfavorides-el total de les que complien els requisits de la convocatòria- xifra que suposa un augment del 5% respecte el 2015-2016.

Pel que fa al curs 2016 -2017, s’observa un augment de 2.501 sol·licituds i de 1.153 ajuts atorgats. Novament aquest any s’han atorgat la totalitat dels ajuts que complien els requisits de la convocatòria.

 

Dades comparatives de les darreres convocatòries

Curs

Sol·licituds

Ajuts atorgats

Import Adjudicació

2012-2013

19.278

15.479

8.282.450,00 €

2013-2014

21.670

17.155

9.456.360,00 €

2014-2015

24.342

19.751

11.576.450,00 €

2015-2016

28.039

22.464

16.505.000,00 €

2016-2017

30.540

23.617

17.613.845,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa al curs 2016 -2017, s’observa un augment de 2.501 sol·licituds i de 1.153 ajuts atorgats. Novament aquest any s’han atorgat la totalitat dels ajuts que complien els requisits de la convocatòria.

Dades de la convocatòria per districtes

 

Peticions

Ajuts

Denegades

Import despesa

Ciutat Vella

2.431

8%

2.004

8%

427

1.528.200 €

9%

L'Eixample

3.052

10%

2.303

10%

749

1.597.745 €

9%

Sants-Montjuïc

3.761

12%

2.975

13%

786

2.207.960 €

13%

Les Corts

1.048

3%

760

3%

288

494.640 €

3%

Sarrià-Sant Gervasi

1.235

4%

885

4%

350

589.805 €

3%

Gràcia

1.754

6%

1.293

5%

461

980.055 €

6%

Horta-Guinardó

3.514

12%

2.653

11%

861

1.896.030 €

11%

Nou Barris

5.631

18%

4.539

19%

1.092

3.581.465 €

20%

Sant Andreu

3.309

11%

2.552

11%

757

1.938.195 €

11%

Sant Martí

4.805

16%

3.653

15%

1.152

2.799.750 €

16%

Total

30.540

100%

23.617

100%

6.923

17.613.845 €

100%

 

Alumnat en situació de necessitat social

El 35% dels ajuts atorgats s’han destinat a famílies que declaraven una situació de necessitat social greu, ja fos perquè eren ateses pels serveis socials bàsics, o bé perquè l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) hi va incloure un informe que acreditava aquesta situació, tal com preveu la convocatòria. El Consorci d’Educació de Barcelona té un acord amb els serveis socials de la ciutat que assumeixen situacions sobrevingudes.

 

 

Total

Atesos
 SS BCN

Atesos SS
fora BCN

Informe EAP

Adjudicades

8.303

7.137

266

900

Ajut ordinari ( 3€)

1.739

1.469

44

226

Ajut extraordinari (6€)

6.395

5.575

204

616

Ajut ordinari + complementari (8€)

39

21

3

15

Ajut extraordinari + complementari (11€)

110

63

14

33

Ajut complementari (5€)

20

9

1

10

Denegades

603

496

14

93

Total

8.906

7.633

280

993

 

Principals trets de la convocatòria

La convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2016-2017 ha mantingut alguns aspectes significatius de les últimes convocatòries:

- Garantia de tenir ajut per a totes les sol·licituds que compleixin els requisits de la convocatòria.

- Dades d’ingressos amb la referència de la darrera declaració de la renda (2015).

- Dos períodes de sol•licitud. L’un al final del curs, al juny del 2016, i un altre a l’inici del curs, al mes de setembre.

- Ajut extraordinari de 6 euros al dia, que cobreix pràcticament el cost del menjador.

 

Quantia dels ajuts

En la convocatòria de beques menjador s’estableixen tres tipus d’ajuts que aporten les quanties següents: ajut ordinari (fins a un màxim de 3,00 €/dia), ajut extraordinari (fins a un màxim de 6,00 €/dia) i ajut complementari, per minorar el cost del personal del servei de menjador i esbarjo a l’alumnat escolaritzat en centres públics d’educació especial o en unitats de suport a l’educació especial (USEE), fins a un màxim de 5,00€/dia.

 

Calendari de la convocatòria

Hi ha hagut dos períodes de presentació de sol·licituds: del 6 al 17 de juny, ambdós inclosos, i del 5 al 16 de setembre.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail