!més
info

Centres i serveis educatius

Suport de monitoratge per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials i que presenta necessitat de suport per mobilitat reduïda o desajustament important de la conducta. Curs 2017-2018

Què és aquest recurs?

El recurs de suport de monitoratge per atendre l’alumnat que presenta necessitats educatives especials i que presenta  necessitat de suport per mobilitat reduïda o desajustament important de la conducta.  Te per objectiu ajudar l’alumnat d’aquestes condicions a superar les barreres que poden trobar per a la participació i la realització de les activitats d’aprenentatge en horari lectiu.

Aquest recurs es concreta en l’atorgament als centres d’unes hores de suport assumides per personal monitor/a (denominació en els centres públics) o zelador/a (denominació en els centres concertats) que ajuda l’alumnat sota les directrius establertes per la direcció del centre i més directament pels respectius tutors-es. L’actuació del personal de suport ha de quedar recollida en el Pla Individual de l’alumne/a.

Qui pot demanar aquest recurs?

Poden demanar aquest recurs tots els centres públics gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona i els centres concertats de la ciutat. Per a l’alumnat  des del primer nivell del segon cicle d’educació infantil (P- 3) fins al 4t. curs de l’ESO que s’ajustin al perfil indicat anteriorment, sempre que els recursos propis dels centres no siguin suficients per a assolir la seva participació en les activitats d’aprenentatge que es realitzen a les aules.  

Els centres públics o concertats que tenen reconeguda una unitat de suport a l’educació especial (USEE), a partir d’aquest curs es correspon a una dotació SIEI (Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva), poden demanar aquest recurs sempre que la demanda no sigui per alumnes que no tinguin aquest suport intensiu.

A totes les peticions ha de constar la puntuació de l’Annex 2 que  és l’Instrument on es mesura  el grau de suport complementari que l’alumnat necessita . Està graduat des d’intermitent a generalitzat. Aquest suport no sempre s’ha de correspondre amb hores de monitoratge ja que el centre disposa de mesures i suports per atendre la diversitat. L’alumnat amb necessitats de suport intermitent i limitat no ha de constar a la graella de demanda. En el cas del suport limitat l’EAP, a les observacions, ha de justificar la petició.

Com funciona el recurs per als centres públics?

La bossa dels centres públics la gestiona íntegrament el Consorci d’Educació. Amb aquesta finalitat el Consorci contracta una empresa de serveis que proveeix el monitoratge i assumeix la realització del suport de l’alumnat d’aquests centres.

Com funciona el recurs per als centres concertats?

Cada curs el Departament d’Ensenyament  publica al DOGC la borsa d’hores disponibles, així com el procediment que s’activarà per sol·licitar subvenció per al recurs. Els centres concertats contracten directament els zeladors/es amb la subvenció atorgada.

Com s’organitza l’assignació d’hores?

A l’intern del Consorci hi ha constituïda una comissió d’assignació d’aquestes hores. Aquesta comissió és comuna tant pels centres públics com pels concertats a fi i efecte que els criteris d’assignació siguin també comuns. 

Un cop recollides totes les sol·licituds aquesta comissió les analitza i fa la proposta d’assignació d’hores per cada centre, tenint en compte la quantitat d’hores disponibles a cadascuna de les bosses. 

Les hores que s’assignen a cada centre depenen del nombre d’alumnes susceptibles de requerir el suport, de la valoració de la intensitat de suport necessari i dels recursos del centre per atendre aquest alumnat.

Cal destacar que els centres fan les sol·licituds d’acord al seu alumnat concret, però les hores assignades per la comissió són pel conjunt d’alumnat d’aquell centre. Correspon als centres concretar la distribució interna i establir i gestionar les hores d’atenció que rebrà cada alumne/a. 

Documents per fer la sol·licitud de monitoratge / zelador-a

1. Instruccions pel centres públics (no municipals) que faran la tramitació via eValisa, PDF

2a. Carta adreçada a les direccions dels centres públics municipals, DOC

2b. Instruccions pels centres públics municipals per fer la sol·licitud de monitoratge, PDF

3a. Carta adreçada a les direccions dels centres concertats, DOC

3b. Instruccions pels centres concertats per fer la sol·licitud de zelador-a, PDF

4. Full de sol·licitud comú per als centres públics i concertats, PDF (Nota: Quan s’obre el PDF de la sol·licitud s’ha d’anomenar correctament  i  desar. Un cop desat,  ja es pot omplir i un cop validat (confirmació que tots els camps estan omplerts correctament) es tornar a desar per poder enviar-ho a través de la Valisa o email segons tipologia del centre)

IMPORTANT: Els arxius han d’estar correctament anomenats.

Calendari de trameses telemàtiques

Tramesa per part de la direcció del centre (tant els públics com els concertats) al Consorci via telemàtica del full de sol·licitud complimentat (vegeu carta i instruccions) del dilluns 19 de juny a divendres 23 de juny de 2017.

Resposta des del Consorci  segons queda explicat a les diferents instruccions entre el 14 i el 17 de juliol de 2017.

Aquesta notificació de les hores assignades és únicament pels centres públics ja que pels centres concertats encara s’estarà pendent de rebre les instruccions per part del Departament d’Ensenyament.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail