Centres i serveis educatius

Centres formadors d'estudiants en pràctiques

L'Ordre ENS/85/2013, de 7 de maig de 2013, aprovada pel Departament d'Ensenyament estableix les bases de la convocatòria per a la selecció i acreditació de centres educatius sostinguts amb fons públics, com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre d'educació infantil i d'educació primària, de màster de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional, d'ensenyaments de règim especial, per al període 2013-2017.

Procediment per gestionar les pràctiques

 1. El Consorci d'Educació de Barcelona actualitza la llista dels centres formadors del curs i les institucions formadores en defineixen les matèries de pràctiques (nom, hores i contingut).
 2. Els centres indiquen l'oferta de places i els tutors de pràctiques. Les places poden ser lliures o reservades per a una institució formadora concreta.
 3. Les pràctiques es creen quan les institucions formadores assignen els estudiants a les places vacants o reservades dels centres en funció de les matèries de pràctiques.
 4. La direcció del centre formador assigna el coordinador de pràctiques.
 5. El coordinador del centre formador ho indica a l’aplicació quan finalitza la pràctica.
 6. El centre formador i la institució formadora fan l’avaluació de la pràctica.

Pla de treball de les pràctiques

El centre formador i la universitat acorden el pla de treball de les pràctiques, que ha d’incloure:

 1. El contingut i objectius en relació amb les competències docents, la innovació i la recerca educativa.
 2. Els aspectes organitzatius.
 3. Els mecanismes de seguiment i d’avaluació.

Per elaborar el pla de treball, els centres disposen d’orientacions i altres documents en relació amb les pràctiques i la seva avaluació:

Relació de centres formadors autoritzats de la ciutat de Barcelona per al període 2013-2017

Llista de la relació definitiva de centres formadors autoritzats pel Departament d'Ensenyament de Barcelona Setembre de 2016.

Institucions formadores

Informació sobre els pràcticums

Normativa

 • Resolució ENS/1638/2013, de 22 de juliol,
  per la qual es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària.
 • Ordre ENS/85/2013, de 7 de maig, per la qual es regula el procediment per a la gestió de les pràctiques dels estudiants dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària, i s'obre la convocatòria per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics per al període 2013 al 2017.

Per a més  informació al portal de centres educatius del Departament d'Ensenyament

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail