Alumnat i famílies

Informació general sobre el procés de preinscripció i matrícula

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres i l'oferta de places escolars,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los,
 • presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat.

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.

Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s'estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

Dates de la preinscripció del curs 2016-2017

Pr als ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, centres integrats i ensenyaments professionals de música i dansa els terminis de presentació de sol·licituds són:

 • Del 30 de març al 7 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria
 • Del 30 de març al 15 d'abril, per als ensenyaments professionals de música i dansa
 • Del 2 al 13 de maig, per a les escoles bressol i llars d'infants. L’Ajuntament de Barcelona, que ha assumit les competències relacionades amb aquest procés d’admissió, pot establir un calendari propi, que es fa públic al mes d’abril.

Per a la preinscripció dels ensenyaments postobligatoris els terminis de presentació de sol·licituds són:

Del 18 al 25 de maig, per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

Del 17 al 27 de maig, per als programes de formació i inserció.

Del 26 de maig a l'1 de juny, per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

Del 18 al 25 de maig, per als ensenyaments esportius (primer període).

Del 20 al 28 de juny, per als ensenyaments d'educació d'adults.

Del 4 al 8 de juliol, per als cursos de formació específics per a l'accés a cicles de grau mitjà i de grau superior, llevat dels de grau mitjà que es fan en centres de formació d'adults que segueixen el calendari d'aquests ensenyaments.

De l'1 al 5 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.

Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no més tard del 2 de maig.

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

Criteris generals

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.*
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
  • En el cas de l’educació infantil i l’educació primària (3-12 anys), quan el domicili habitual és al mateix districte municipal de Barcelona on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
  • Quan el domicili habitual és a la ciutat de Barcelona, però no en el districte ni en l’àrea d’influència del centre demanat en primer lloc: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.


*
Si un alumne sol·licitant té un germà o germana escolaritzat, és a dir, matriculat i assistint al centre en el moment de la preinscripció, en qualsevol dels ensenyaments que el centre imparteixi, se li han de comptar els punts per germans al centre.

En el cas de centres adscrits, a diferència de l'any anterior, només es tindran els punts per germans  si l'alumne té un germà o germana escolaritzat en un centre que tingui la consideració de centre únic amb el centre on se sol·licita la plaça. Es considera que és un “centre únic” l’escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquest institut.


Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

  Aquesta puntuació també es aplicable a ensenyaments equivalents a aquests en plans d’estudis anteriors: parvulari, EGB o ensenyaments primaris, 1r i  2n de BUP, batxillerat elemental, batxillerat superior, FP1 i, en general, qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys.


Criteris específics de prioritat

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.

Per a l'ESO i el batxillerat, en els centres que determini la resolució per a la preinscripció del curs 2016-2017, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.


Per a la resta d'ensenyaments postobligatoris

Per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març , pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (articles 13 a 17), i a la resolució de preinscripció corresponent.

 

Per a escoles bressol i llars d'infants (de 0 a 3 anys), s'apliquen els següents criteris d'admissió i barem:

Generals

 • Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre educatiu en el moment de fer la preinscripció o de pares, mares, tutors/es, guardadors/es de fet que hi treballen, 40 punts.
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o en el seu cas la proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet
  • domicili dins de l’àrea d’influència, 30 punts
  • domicili dins el municipi, però fora de l’àrea d’influència, 10 punts
  • proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet, 20 punts
 • Renda anual de la unitat familiar (Beneficiaris Renda Mínima Inserció), 10 punts.
 • Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare, tutor/a o germans, 10 punts.

Complementaris

 • Condició legal de família nombrosa o de família monoparental, 15 punts.
 • Malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, 10 punts.

Àrea d’influència

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l'accés. La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l'hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció.

Qualsevol ciutadà pot conèixer els centres on pot obtenir la màxima puntuació per proximitat a:

 • La pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona, a partir de l’adreça i també consultant el mapa de l’àrea d’influència de cada centre.
 • Cada centre educatiu, que disposa del mapa de la seva àrea d’influència,
 • La carta que el Consorci d’Educació de Barcelona adreça, a l’inici del procés de preinscripció, a les famílies que tenen un fill o una filla en edat d’iniciar el primer curs de parvulari, amb la relació dels seus centres prioritaris de proximitat.

Obtenció de l’imprès de sol·licitud

Els fulls de sol·licitud de preinscripció es poden obtenir, durant el període de preinscripció, directament a qualsevol centre docent, a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona (Pl. Urquinaona, 6, planta baixa), a l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (Pl. d’Espanya, 5), a les Oficines d’Atenció al Ciutadà dels districtes municipals.

Procediment

 • Emplenar l’imprès - a mà o amb l’ordinador-, signar-lo i lliurar-lo al centre demanat en primer lloc amb la documentació, o bé,
 • Emplenar l’imprès i trametre’l telemàticament, imprimir el resguard, signar-lo i lliurar-lo al centre demanat en primer lloc amb la documentació.

Presentació de la sol·licitud

S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció al centre educatiu demanat en primer lloc. La presentació de més d’una sol·licitud comporta que s’invalidin els drets de prioritat.

 • A l’imprès de sol·licitud s’han d’indicar tots els centres i ensenyaments als quals es voldria accedir, col·locats per ordre de preferència. Només es poden presentar sol·licituds simultànies quan es refereixen a ensenyaments de tipus diferent, que compten amb fulls de preinscripció diferents (per exemple, batxillerat i cicles formatius).
 • Els centres educatius tenen l’obligació d’admetre totes les sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció. Cap sol·licitud d’admissió pot ser rebutjada per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol circumstància personal o social.
 • Els centres no poden percebre cap quantitat en concepte d’aquesta preinscripció, per reserva de plaça o per altres conceptes i no es pot tenir plaça reservada de manera prèvia o diferent a la que estableix la norma.

Informació sobre la plaça obtinguda

L’escola sol·licitada en primer lloc és el referent principal d’informació.

Aquest centre educatiu aplica el barem per establir l’ordre de prioritat i fa públiques les diferents llistes informatives. Si la família ho vol i així ho indica al full de preinscripció, també pot rebre informació de la seva situació a través de correu electrònic.

Quan acaba el termini de presentació de sol·licituds es fa pública una primera llista amb els barems que resulten de l’aplicació dels criteris, per tal que es pugui comprovar si s’ha puntuat correctament la sol·licitud i, si cal, formular una reclamació al propi centre, sempre dins del termini establert a aquests efectes.

Al final del procés, es fa pública la llista amb la relació d’alumnat admès en cada centre. Quan un alumne o alumna no ha pogut obtenir plaça al centre sol·licitat en primer lloc, se segueix l’ordre de preferència indicat en el seu full de preinscripció.

Per consolidar la plaça assignada a la llista d’admesos és imprescindible que es formalitzi la matricula al centre dins del període establert. En cas que no es faci, es considera que es renuncia a la plaça reservada.

 

Garantia de correcció del procés de preinscripció i matrícula

A la ciutat de Barcelona el Consorci d’Educació, a través dels seus òrgans de garantia, vetlla pel dret de tot l’alumnat a tenir un lloc escolar que li garanteixi l’ensenyament bàsic en condicions de gratuïtat.

La normativa estableix uns òrgans de garantia: els consells escolars de centre i les comissions de garanties d’admissió.

 • Els consells escolars són òrgans de participació de la comunitat educativa de cada centre. Juntament amb la direcció, en el cas dels centres públics, i dels titulars, en el cas dels centres privats, són els responsables de la correcta aplicació de les normes que regulen el procediment d’admissió.
 • Les comissions de garanties d’admissió, presidides per la Inspecció, vetllen per la transparència del procés i el compliment de la legalitat. També faciliten l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials i la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail