Alumnat i famílies

Com obtenir plaça un cop començat el curs

Un cop iniciat el curs, les sol·licituds d'admissió en el segon cicle d'educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria només s'atenen, tenint en compte les places vacants existents, si corresponen:

 • a alumnes no escolaritzats a Catalunya
 • per canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es
 • si s'al·leguen altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s'inclouen els canvis de centre derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar

On es poden presentar les sol·licituds d'admissió

 • En el centre sol·licitat, que admet l'alumne/a si disposa de vacants en l'ensenyament i nivell demanats i sempre que compleixi les condicions abans esmentades. Les circumstàncies excepcionals han de ser valorades per les comissions de garanties d’admissió.
 •  A l'Oficina d’Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • En els casos que els alumnes ja estiguin escolaritzats, s'ha de realitzar la matrícula en el nou centre i formalitzar la baixa en el centre de procedència.

Sol·licitud d'admissió, PDF

Documentació que cal presentar

Original i fotocòpia dels següents documents:

 • Document identificatiu del pare/mare/tutor/a.
 • Certificat de naixement o llibre de família del fill o filla.
 • Volant d'empadronament del pare/mare/tutor/a.
 • Volant d'empadronament de cada alumne/a que s'ha d'escolaritzar.
 • Alumnat de primària en cas de repetició: fotocòpia de les notes de l'últim realitzat.
 • Alumnat de secundària: fotocòpia de les notes de l'últim curs realitzat.

Qui pot presentar les sol·licituds d'admissió

El pare, la mare, el tutor, la tutora, guardador o guardadora del nen/a que volem escolaritzar degudament documentats

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail