!més
info

Alumnat i famílies

Educació infantil (3-6), educació primària (6-12) i educació secundària obligatòria (12-16). Preinscripció 2017-2018

Preinscripció i matriculació d'alumnes de 3 a 16 anys als centres públics i privats concertats per a aquests nivells educatius: Segon cicle d'educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària (de 1r a 6è), educació secundària obligatòria (de 1r a 4t).

Calendari

Preinscripció
20/03

Publicació de l'oferta inicial de places escolars: 20 de març de 2017

23/03 04/04

Termini per presentar la sol·licitud: del 23 de març al 4 d’abril de 2017. Es pot presentar la documentació fins al 7 d'abril de 2017.

24/04

Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem provisional: 24 d'abril de 2017.

25/04 27/04

Termini per presentar una reclamació al barem provisional: 25 a 27 d'abril de 2017.

03/05

Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017

04/05

Soteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds en cas d’empat: 4 de maig de 2017.

08/05

Publicació de la llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017.

26/05

Publicació de la llista de no admesos i vacants. Només per a les famílies que van marcar la casella d'assignació d'ofici a la sol·licitud i no se'ls ha assignat cap plaça: 26 de maig de 2017.

26/05 30/05

Termini de lliurament de formulari d’ampliació de sol·licituds de centres de l'alumnat no assignat en el procés de preinscripció: del 26 al 30 de maig de 2017.

30/05

Publicació de l'oferta final: 30 de maig 2017.

02/06

Publicació de la llista d'alumnat admès i, si s'escau, de la llista d'espera: 2 de juny de 2017

Períodes de matrícula
12/06 16/06

Per l’alumnat preinscrit amb plaça assignada al 2n cicle d’educació infantil, a l’educació primària i al 1r curs de l’ESO: del 12 al 16 de juny de 2017.

 

Es poden matricular a primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen els 3 anys l'any 2017 i els més grans als quals correspon cursar aquest nivell en els casos que l'informe d’avaluació psicopedagògica de l’equip d’assessorament psicopedagògic així ho aconsella o bé si han fet una retenció a la llar d'infants.

S'han de matricular al primer curs d'educació primària els nens que compleixen 6 anys l'any 2017 i els d'edat diferent als quals correspon cursar aquest nivell perquè procedeixen del darrer curs d'educació infantil; i al primer curs d'educació secundària obligatòria els nens que compleixen 12 anys l'any 2017 i els d'edat diferent als quals correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa.

Centres integrats

Les persones que volen accedir als centres integrats que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria i ensenyaments de música o de dansa cal que presentin la sol·licitud de preinscripció.

Per poder accedir a aquests ensenyaments els alumnes han d'obtenir la valoració positiva de les seves aptituds artístiques mitjançant la superació d'una prova específica d'accés de l'especialitat.

La sol·licitud de preinscripció i la documentació corresponent s'ha de presentar al centre integrat; per demanar altres centres es pot presentar, durant el mateix període, una segona sol·licitud al centre no integrat demanat en primer lloc.

Els calendaris de publicació de l'oferta, de presentació de sol·licituds de preinscripció i de matrícula, així com la documentació que cal presentar són els mateixos que els establerts per a l'educació primària, l'educació secundària obligatòria.

Cada centre integrat pot determinar el calendari de la resta d'actuacions previstes i l'ha de fer públic abans del 10 de març de 2017.

Oferta inicial


Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar els centres educatius sol·licitats per ordre de preferència.

A la Guia de centres hi trobareu la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon, ensenyaments i grups de cadascun i, si és el cas, l'adscripció entre centres. Els centres adscrits són els que estan vinculats pel Consorci d'Educació perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan adscrits.

Àrees d'influència

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat al centre, es té en compte l'àrea d'influència del centre.

A la ciutat de Barcelona, la proximitat al centre es calcula a partir de l'illa de cases on està situat el domicili de l'alumne o l'alumna. Per conèixer la vostra àrea de proximitat podeu consultar a:

Criteris de prioritat i documentació acreditativa

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentacio següent

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, generals o complementaris) han de presentar la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri.

a) Criteri específic

No cal presentar cap documentació.

b) Criteris generals

 • Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada,amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).

  La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un sol centre de secundària).

  Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

  Barem: 40 punts

  Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

  Només si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic, cal presentar un certificat d'aquest centre.
 • Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

  Barem
 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

  Documentació:
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
 • Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

  Barem: 10 punts

  Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

  Barem: 10 punts

  Documentació:
 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteris complementaris

 • L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

  Barem: 15 punts

  Documentació: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

  Barem: 10 punts

  Documentació: informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

 • El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats (en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals) al centre per al qual es presenta la sol·licitud.

  Són ensenyaments gratuïts i universals: el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, els programes de qualificació professional inicial (PQPI) i els cicles de formació professional de grau mitjà.

  Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari, l'educació general bàsica (EGB), els ensenyaments primaris, el 1r i 2n curs de batxillerat unificat polivalent (BUP) o el batxillerat elemental o el batxillerat superior, i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys

  Barem: 5 punts

  Documentació: cap perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

 

Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment

Encara que no provinguin d’un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places d’ESO dels centres amb l’horari adaptat:

 • Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de dansa. En el moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en formalitzar la matrícula han de declarar que estan matriculats o admesos pendents de matricula en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.

 • Els alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment (inclosos els esportistes integrats en la tecnificació esportiva i els esportistes d’alt nivell o alt rendiment). Aquesta condició s'acredita amb un dels documenst següents:
  - Certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació esportiva.
  - Certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.
  - Relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell.

Sol·licitud de preinscripció

Presencial

Sol·licitud de preinscripció (català), PDF

Per internet

Enllaç al web de tràmits del Departament d'Ensenyament

Cal tenir en compte que:

 • Omplir la sol·licitud amb totes les dades demanades i indicar per ordre de preferència els centres on es voldria escolaritzar a l’infant, fins un màxim de 10.
 • Una única sol·licitud per alumne, presentar una nova sol•licitud passat el període de preinscripció suposa perdre tots els punts obtinguts en la baremació
 • Cal fer constar l'identificador de l’alumne del Registre d'alumnes  (RALC) *
 • Presentar la sol·licitud amb la documentació acreditativa al centre demanat en primera opció en el termini establert. També es pot presentar a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació o a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.
 • És molt important indicar a la sol·licitud el màxim de centres desitjables, per tal d’augmentar les possibilitats d’obtenir plaça en algun dels centres escollits.

El camp de l'adreça de correu electrònic s'aconsella omplir-lo per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap adreça de correu es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc.

El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).


* Identificador de l'alumne del Registre (RALC)

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, a Barcelona, el pare, mare o tutor de l’alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

El camp de l'adreça de correu electrònic s'aconsella omplir-lo per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap adreça de correu es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc.

El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

Consulta de resultats

En les dates indicades al calendari, els centres publiquen al tauler d’anuncis les diverses llistes de resultats. També es poden consultar a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació, presentant una còpia de la sol·licitud o bé el DNI de la persona que ha fet la preinscripció.

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors permet consultar des d’aquesta pàgina els resultats del procés (si no rebeu el missatge comproveu que no es trobi a la carpeta de correu brossa).

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l’ordenació en cas d’empat).

Llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre. Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna.

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s’ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud.

El número de desempat de la preinscripció és el 70.923 (Total de sol·licituds: 150.024)

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Les sol·licituds s’ordenen segons els criteris de prioritat, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Consulta de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva

Assignació d'ofici

Llistat de centres amb vacants a data 26 de maig (primària), PDF

Llistat de centres amb vacants a data 26 de maig (secundària), PDF

Llistat de sol·licituds per assignació d’ofici, PDF

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera 

Cada centre publica la llista d’alumnes admesos al centre i la llista d’alumnes que s’hi ha preinscrit però tenen un altre centre assignat. Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d’espera.

La llista d’espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d’ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s’ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat. (NOVETAT)

Fins al 7 de setembre de 2017 si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna vacant, aquesta s'ha d'oferir als alumnes que han demanat aquell centre en primera opció (o posteriors) i no se’ls ha assignat ja un centre demanat amb prioritat; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.

Consulta de les llistes d'alumnes admesos

Llistes d'alumnes matriculats

A l’inici de curs es publica la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió així com el nombre de vacants resultants, un cop finalitzat en procés. 

Assignació d'ofici

Informació per a tothom que ha presentat sol·licitud de P3 i 1r d’ESO. També és vàlida per a les persones sol·licitants d’altres nivells si s’ha marcat explícitament la casella d’assignació d’ofici.

Més informació

Normativa

 • Preinscripció curs 2017-2018 RESOLUCIÓ ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.
 • RESOLUCIÓ sobre la preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018 a la ciutat de Barcelona.
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail