Alumnat i famílies

Ajuts de menjador escolar

L'alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2016-2017

 • Es simplifica al màxim la documentació a presentar al sol·licitar els ajuts.
 • S’atorguen ajuts ordinaris de 3€ i també extraordinaris fins un màxim de 6€ per a les rendes més baixes.
 • Es pot sol.licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2015.
 • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol.licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes.
 • La taula de baremació, fixa 15 trams. L'ajut extraordinari de 6€ s'atorgarà als sol·licitants que obtinguin 15 punts generals i a aquells que obtinguin entre 14 i 11 punts generals (ambdós inclosos) més 4 punts complementaris, d’acord amb el que s’indica als punts 3 i 4 de l’annex 2.

Documents de suport

Primer període

 • Presentació de sol·licituds:  del 6 al 17 de juny de 2016, ambdós inclosos

Segon període

 • Presentació de sol·licituds:  del 5 al 16 de setembre de 2016, ambdós inclosos
 • A partir del dia 8 de novembre de 2016 els centres disposaran del llistat definitiu de peticions concedides i denegades  per al curs 2016-2017.

  Des dels 6 de febrer els centres disposen de la Resolució dels Recursos.

Normativa

 • DOGC Núm. 7127 – 25.5.2016 RESOLUCIÓ del Consorci d’Educació de Barcelona, per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2016-2017.
 • Resum de dades d'ajuts atorgats i denegats per territori, PDF
 • Resolució de la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona en relació amb l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2016-2017. PDF
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail